Miasto Piza poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europe

Włoskie miasto Piza poszukuje partnerów do projektu Industry 4.0, realizowanego w ramach III naboru wniosków w programie  INTERREG  Europa; oś priorytetowa 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”.

Projekt, który jest wspierany przez region Toskania, będzie dotyczył działań poświęconych wzajemnemu uczeniu i wymianie wiedzy pomiędzy władzami publicznymi, politykami, centrami innowacji i będzie skoncetrowany na kreowaniu czynników wspomagających przejście gospodarki w stronę czwartej rewolucji przemysłowej oraz na roli jaką odgrywają w tym procesie centra innowacji.

Poszukiwani partnerzy:

  • krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji;
  • regionalne agencje innowacji;
  • uniwersytety, instytuty wiedzy i instytuty badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego;
  • operatorzy parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów innowacji;
  • interesariusze i organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • inne organy władzy publicznej, podmioty prawa publicznego lub prywatne instytucje non-profit zaangażowane w rozwój regionalnych infrastruktur i zdolności innowacyjnych oraz rozwój regionalnego łańcucha innowacji.

Przewidywany czas trwania projektu: 3-5 lat

Ostateczny termin na przesyłanie zgłoszeń : 15 czerwca 2017 roku

Kontakt:

Małgorzata Sylla

malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu