mt_ignore

Druga edycja serii wykładów w Brukseli dla studentów UAM

1bDzisiaj zakończyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli (19-23 czerwca) studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcona działalności instytucji europejskich i przedstawicielstw regionów państw UE. W trakcie 40 godzin spotkań i wykładów studenci mieli okazję zwiedzić instytucje unijne, dowiedzieć się jaką rolę pełnią i za co odpowiadają  przedstawicielstwa Polski i Wielkopolski w Brukseli oraz pogłębić swoją wiedzę nt. polityki spójności, miejskiej oraz planowania przestrzennego w Europie.   

Program wyjazdu został przygotowany i przeprowadzony przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach programu „Geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych przy wsparciu z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Była to już druga edycja serii wykładów w Brukseli dla studentów Wydziału.

2bWizyta rozpoczęła się spotkaniem z Izabelą Gorczycą, Dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, w trakcie którego studenci dowiedzieli się jak działa unijne przedstawicielstwo regionu, jakie zadania priorytetowe realizuje oraz jak reprezentuje kluczowe interesy Wielkopolski w sercu Unii Europejskiej, w tym te dotyczące polityki spójności. O polityce spójności mówili również pracownicy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy UE, którzy podczas wykładu przybliżyli uczestnikom stan prac nad pakietem legislacyjnym tej polityki oraz poinformowali o działaniach podejmowanych w kontekście jej przyszłości po 2020 r.  

Studenci, w trakcie pobytu w Brukseli, odwiedzili również najważniejsze instytucje europejskie: Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Regionów, gdzie podczas spotkań poszerzyli swoją wiedzę na temat tego, jak funkcjonują oraz jaką rolę odgrywają one w unijnym procesie stanowienia. Studenci mieli okazję wziąć m.in. udział w posiedzeniu Komisji ds. polityki regionalnej (REGI) Parlamentu Europejskiego.  

3bWażnym tematem wokół, którego koncentrowało się wiele spotkań były polityka miejska i planowanie przestrzenne zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim jak i poszczególnych miast i regionów. W Parlamencie Europejskim studenci spotkali się z Posłem Janem Olbrychtem, który jest kluczową postacią w Europie w zakresie polityki miejskiej i planowania przestrzennego. Podczas spotkania Poseł opowiedział o pracy i dotychczasowych osiągnięciach Intergrupy Urban, której jest przewodniczącym. Grupa ta, działająca w ramach Parlamentu Europejskiego, zajmuje się tematyką związaną z miastami i ich problemami. Drugą kwestią, na której skupił się podczas wykładu Jan Olbrycht były tendencje w rozwoju europejskich miast i ich zagospodarowaniu przestrzennym. Poseł podkreślił, że organizacja miast powinna być dostosowana do potrzeb swoich mieszkańców, a miasta inteligentne to takie, która szybko reagują na pojawiające się wyzwania i potrzeby. Przedstawiciel Komisji Europejskiej skoncentrował się również na temacie polityki miejskiej oraz tego, jak Komisja wspiera jej realizację poprzez różnego rodzaju inicjatywy i instrumenty, także finansowe. 

Dwa studia przypadków obrazujące realizację polityki przestrzennej w praktyce zostały przedstawione na przykładzie miast: Gandawy i Brukseli, które jednocześnie reprezentują dwa odrębne regiony belgijskie.

4bW Gandawie uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielem tamtejszego uniwersytetu, który kieruje pracami Centrum Mobilności i Planowania Przestrzennego. Wzięli również udział w wykładach z pracownikami Urzędu Miasta Gandawa oraz Biura Rozwoju SOGENT, którzy przybliżyli informacje dotyczące działalności miasta i Biura oraz realizowanych projektów w zakresie planowania przestrzennego. Interesującymi punktami programu było zwiedzanie dawnych doków, które w ramach projektu zostały zagospodarowane w celu stworzenia dzielnicy mieszkalnej oraz wzięcie udziału w pokazie świateł, który powstał na bazie nowatorskiej koncepcji oświetlenia podkreślającej zabytkowy charakter budynków w centrum miasta.

W Brukseli grupa odbyła serię spotkań z przedstawicielami regionalnych instytucji zajmujących się gospodarką przestrzenną, w tym Brukselskiej Agencji Planowania, Biurem Komisarza Brukseli oraz think tanku Architecture Workroom zajmującym się innowacyjną architekturą w miastach.

Program urozmaiciły również prezentacje przedstawione przez reprezentantów Flamandzkiej Agencji Gruntowej oraz przedstawiciela regionu metropolitarnego Frankfurt nad Menem współpracującego z Wielkopolską w ramach sieci regionów podmiejskich PURPLE.

Dodatkową atrakcją dla studentów był udział w wyjątkowym spotkaniu Klubu Wielkopolan z udziałem Szymona Stemplewskiego, Prezesa Fundacji Kulturalnej AD ARTE i jednocześnie Dyrektora Short Waves Festival. Zaproszeni goście mogli obejrzeć pokaz specjalnie wyselekcjonowanych na tę okazję filmów krótkometrażowych oraz podzielić się swoimi przemyśleniami w późniejszej dyskusji.

 

5b
6
7
8

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli