Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał wczoraj (17 lipca br.) 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów...

więcej
Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Niemiecka minister obrony została zatwierdzona przez europosłów na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen opowiedziało się...

więcej
Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zadecyduje dziś o tym, czy niemiecka minister obrony zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest...

więcej
Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Aktualności

Nowa propozycja KE: lepsza ochrona prywatności i danych osobowych

lologo keKomisja proponuje wprowadzenie nowych przepisów, które mają skuteczniej zapewniać prywatność w łączności elektronicznej, a jednocześnie zaoferować firmom nowe możliwości.

Przedstawione dzisiaj propozycje mają na celu aktualizację obowiązujących przepisów i rozszerzenie ich zakresu na wszystkich dostawców usług łączności elektronicznej. Mają one również zaoferować nowe możliwości w zakresie przetwarzania danych oraz zwiększyć zaufanie i bezpieczeństwo na jednolitym rynku cyfrowym. Jest to również priorytetem strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Propozycje te równocześnie dostosowują przepisy w sprawie łączności elektronicznej do nowych unijnych standardów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Komisja proponuje także wprowadzenie nowych przepisów gwarantujących, że podczas przetwarzania danych przez instytucje i organy UE zagwarantowany zostanie taki sam poziom ochrony prywatności jak w państwach członkowskich, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Nowe przepisy przewidują również strategiczne podejście do kwestii związanych z międzynarodowym transferem danych.

Wiceprzewodniczący Timmermans powiedział: Nasze propozycje są uzupełnieniem unijnych ram prawnych służących ochronie danych. Dzięki nim prywatność w łączności elektronicznej będzie chroniona za pomocą aktualnych i skutecznych przepisów, a unijne instytucje będą stosowały takie same wysokie standardy, jakich wymaga się od państw członkowskich.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Te propozycje spowodują wzrost zaufania na jednolitym rynku cyfrowym. Tego oczekują użytkownicy. Chcemy zagwarantować poufność komunikacji elektronicznej i prywatność. Projekt rozporządzenia w sprawie prywatności w łączności elektronicznej zapewnia właściwą równowagę: konsumentom zapewnia wysoki poziom ochrony, a przedsiębiorstwom – możliwość wykorzystania swojego potencjału w dziedzinie innowacji.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Unijne akty prawne dotyczące ochrony danych, które zostały przyjęte w zeszłym roku, wyznaczają wysokie standardy. Ma to służyć zarówno interesom obywateli UE, jak i europejskich firm. Dzisiaj kładziemy również podstawy strategii, która ułatwi międzynarodowe transfery danych w globalnej gospodarce cyfrowej i będzie propagować wysokie standardy ochrony danych na całym świecie.

Lepsza ochrona w sieci i nowe możliwości dla biznesu

Wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej podniesie poziom ochrony prywatności obywateli, a przed firmami otworzy nowe możliwości.

  • Nowe formy komunikacji: 92 proc. obywateli Europy twierdzi, że poufność e-maili i wiadomości przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych jest dla nich sprawą ważną. Jednak aktualnie obowiązująca dyrektywa w sprawie prywatności w sieci ma zastosowanie wyłącznie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Nowe przepisy obejmą dostawców nowych usług łączności online, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage oraz Viber.
  • Surowsze przepisy: Bezpośrednio stosowane rozporządzenie aktualizujące obowiązującą obecnie dyrektywę w sprawie prywatności w internecie zapewni wszystkim osobom prywatnym i firmom w UE taki sam poziom ochrony prywatności i danych w łączności elektronicznej.Ujednolicenie przepisów w skali UE przyniesie dodatkowe korzyści przedsiębiorstwom.
  • Treść wiadomości i metadane: Przepisy gwarantują poufność zarówno treści wiadomości, jak również metadanych stanowiących element komunikacji (np. informacje o czasie wysyłania/odbierania danych oraz lokalizacji użytkownika). Jedne i drugie są danymi o dużym znaczeniu dla prywatności i zgodnie z zaproponowanymi przepisami będą musiały zostać usunięte lub zanonimizowane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub dane są wciąż potrzebne do faktury.
  • Więcej możliwości dla firm: Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących zrealizowanych połączeń – czyli zarówno treści, jak i metadanych – tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni będą mieli więcej możliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie danych i świadczenie nowych usług. Jedną z usług dodatkowych mogłoby być opracowywanie tzw. map termicznych, pokazujących na przykład, ile osób gromadzi się w określonej lokalizacji. Tego rodzaju mapy mogłyby pomóc organom administracji państwowej lub przewoźnikom przy opracowywaniu nowych projektów infrastruktury.
  • Uproszczone przepisy dotyczące plików cookie: Przepisy dotyczące cookies, które dotychczas prowadziły do wysyłania użytkownikom zbyt dużej liczby próśb o zaakceptowanie tego rodzaju plików, zostaną uproszczone. Dzięki nowym przepisom użytkownicy będą mogli skuteczniej kontrolować swoje urządzenia, ponieważ za pomocą ustawień przeglądarki będą oni mieli możliwość łatwego zaakceptowania lub odrzucenia trwałych cookies i innych identyfikatorów, jeżeli zaistnieje zagrożenie dla prywatności. Zgodnie z propozycją pliki cookie, które nie stanowią zagrożenia dla prywatności i mają ułatwiać użytkownikowi korzystanie ze strony – na przykład takie, które zapamiętują zawartość koszyka – nie będą już wymagały zgody użytkownika. Jego zgoda nie będzie też potrzebna w przypadku cookies, które służą do liczenia wejść użytkowników na daną stronę internetową.
  • Ochrona przed spamem: Przedstawiony dzisiaj projekt rozporządzenia wprowadza zakaz wysyłania niechcianych wiadomości elektronicznych jakimikolwiek kanałami komunikacyjnymi: e-mailem, SMS-em i co do zasady również telefonicznie, jeżeli użytkownik nie wyraził na to zgody. Państwa członkowskie mogą same zastosować rozwiązania oferujące użytkownikom możliwość zastrzeżenia, że nie życzą sobie odbierać połączeń od telemarketerów, np. specjalne rejestry użytkowników. Firmy marketingowe będą musiały używać możliwego do zidentyfikowania numeru lub stosować specjalny prefiks wskazujący na to, że dana rozmowa ma charakter marketingowy.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów: Za egzekwowanie przepisów o poufności zawartych w rozporządzeniu odpowiedzialne będą krajowe urzędy ochrony danych.

Przepisy dotyczące ochrony danych w instytucjach i organach UE

Zaproponowane rozporządzenie w sprawie ochrony danych w instytucjach i organach UE ma na celu zbliżenie aktualnych przepisów, przyjętych w 2001 r., do nowszych i surowszych przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z 2016 r. Zapewni to odpowiedni poziom ochrony wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w unijnych instytucjach lub agencjach.

Ochrona danych w skali międzynarodowej

Przedstawiony komunikat określa strategiczne podejście w kwestii międzynarodowego transferu danych osobowych. Ma ono ułatwić wymianę handlową i sprzyjać współpracy przy egzekwowaniu przepisów, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom ochrony danych. Komisja będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących podejmowania decyzji o równoważnym poziomie ochrony (zezwalanie na swobodny przepływ danych osobowych do krajów gwarantujących poziom ochrony zasadniczo odpowiadający poziomowi gwarantowanemu przez UE) z najważniejszymi partnerami handlowym w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (od 2017 r. z Japonią i Koreą), jak również z zainteresowanymi krajami Ameryki Łacińskiej i krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa.

Poza tym Komisja w pełni wykorzysta również inne mechanizmy ustanowione w nowych przepisach unijnych – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i dyrektywie dotyczącej policji – w celu usprawniania międzynarodowej wymiany danych osobowych z krajami trzecimi, z którymi nie osiągnięto porozumienia co do decyzji o równoważnym poziomie ochrony danych.

W komunikacie Komisja po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz propagowania wysokich standardów ochrony danych na arenie międzynarodowej – w stosunkach dwu- i wielostronnych. 

Dalsze działania

Po przedstawieniu dzisiejszych wniosków Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o szybkie podjęcie działań i sprawne przyjęcie wniosków ustawodawczych do 25 maja 2018 r., kiedy to zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Celem tych regulacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie kompleksowych i dostosowanych do najnowszych technologii komunikacyjnych ram prawnych, które zagwarantują prywatność i ochronę danych.

Oprócz omówionych wniosków ustawodawczych Komisja przedstawiła dzisiaj również komunikat mający na celu wykorzystanie potencjału europejskiej gospodarki danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Autor: Komisja Europejska