Granty w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej

logo for the website.gif full pageJuż można składać wnioski o granty w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Finansowane projekty mają skupiać się na wspieraniu współpracy państw członkowskich UE oraz zmniejszaniu dysproporcji społecznych i gospodarczych w Europie.

Granty są formą bezzwrotnej pomocy finansowanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein „nowym” państwom członkowskim UE (czyli tym, które przystąpiły do UE po 2004 roku) oraz 10 państwom spoza UE. Na lata 2014-2021 wartość finansowania wynosi 34,5 mln euro, które będzie wspierać współpracę na zasadzie dzielenia się wiedzą, wymiany dobrych praktyk i budowania potencjału.

Priorytetowe obszary funduszy norweskich i funduszy EOG na rzecz współpracy regionalnej na lata 2014-2021 to:

• innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,
• integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i redukcja ubóstwa,
• środowisko, energia, zmiana klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
• kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie oraz podstawowe prawa i wolności;
• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze norweskie i fundusze EOG są ukierunkowane na projekty wzmacniające współpracę transgraniczną i transnarodową między państwami przyznającymi finansowanie a beneficjentami. Zadaniem funduszy jest także redukowanie różnic społecznych i gospodarczych między państwami członkowskimi UE.

O dofinansowanie mogą starać się:

  • jednostki publiczne lub prywatne, gminy, powiaty, regiony oraz kraje,
  • organizacje społeczne, organizacje non-profit, fundacje,
  • publiczne i prywatne jednostki edukacyjne i naukowe.

Wnioski mogą składać konsorcja składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów. Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować działania o charakterze innowacyjnym realizowane na terenie kilku krajów aplikujących. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dostępnych jest 15 milionów euro. Wnioski można składać do 1 lipca 2018 r., a rozpoczęcie projektów przewidywane jest na rok 2019.

Praktyczne informacje na temat składania wniosków można znaleźć na stronie https://eeagrants.org/How-to-apply  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli