60-tonowe ciężarówki na europejskich drogach

Parlament Europejski proponuje, by transport 60-tonowymi ciężarówkami dopuszczony był jedynie na wybranych drogach i na wniosek państw członkowskich UE. W trakcie ożywionej debaty część posłów sprzeciwiała się masowemu wykorzystaniu tego środka transportu argumentując, że doprowadzi on do uprzywilejowania przewozów samochodowych, gdyż spadną koszty jednostkowe transportu drogowego. To zaś mogłoby mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.
 
Przyjmując sprawozdanie posłanki Inés AYALA SENDER (PSE, ES) Parlament zatwierdził kompromis, jaki wypracowali posłowie z Komisji Transportu i Turystyki. Sprawozdanie przygotowane z inicjatywy własnej stanowi odpowiedź Parlamentu Europejskiego na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie – klucza do zrównoważonej mobilności.

 
Posłowie proponują, aby 60­-tonowe pojazdy przewożące towary dopuszczane były przez Komisję do użytku jedynie na niektórych drogach wyłącznie na wniosek i w obrębie danego państwa członkowskiego. Przy ocenie takich wniosków należy w szczególności zwrócić należytą uwagę na czynniki takie, jak istniejąca infrastruktura i względy bezpieczeństwa.
 
Posłowie wspierają zamiar Komisji zaprezentowania jesienią 2007 r. planu działania na rzecz logistyki transportowej, którego celem powinno być włączenie logistyki do politycznego programu prac.
 
Parlament domaga się opracowania wspólnego dokumentu transportowego dla wszystkich przewozów towarowych niezależnie od formy transportu, który zastąpiłby dużą liczbę dotychczasowych dokumentów transportowych.
 
W sprawozdaniu posłowie wyrażają ubolewanie z powodu niedofinansowania projektów TEN-T w zakresie rozwoju logistyki transportu towarowego w UE i chcą, aby temat ten został poruszony podczas przeglądu ram finansowych w latach 2008-2009. Sprawozdanie wzywa do pilnego rozwiązania problemu wąskich gardeł utrudniających swobodny przepływ pasażerów, towarów i usług, wynikających z historycznego braku odpowiednich przejść przez wysokie masywy transgraniczne, na przykład w Alpach i Środkowych Pirenejach, poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury wspólnotowej (nisko położony tunel kolejowy).
 
Posłowie zawarli także propozycje zmierzające do zwiększenia kwalifikacji zawodowych personelu zatrudnionego w transporcie i logistyce poprzez priorytetowe wdrażanie szkoleń i programów kształcenia przez całe życie.

Komisja Europejska chce większego zaangażowania młodzieży w życie społeczne

W miarę coraz szybszego starzenia się ludności Europy i zmniejszania się zasobów młodych pracowników przyszłość UE będzie w coraz większym stopniu zależeć od młodszych pokoleń. Według przedstawionej dziś analizy Komisji młodzi ludzie są często niedostatecznie przygotowani do przyjęcia na siebie takiej odpowiedzialności. Wciąż co szósty młody człowiek w UE przedwcześnie opuszcza szkołę, a 4,6 miliona osób w wieku 15-24 lat jest bezrobotnych.

 

„W momencie, gdy miliony młodych Europejczyków powracają właśnie do nauki z początkiem nowego roku akademickiego, powinniśmy podwoić nasze wysiłki na rzecz stworzenia młodym ludziom warunków do rozwoju ich umiejętności i bardziej aktywnego udziału w społeczeństwie. Młodzi ludzie muszą mieć poczucie realnego wpływu na życie społeczne”, powiedział Ján Figel', komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży.

 

Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, stwierdził: „Nie możemy pozostać obojętni wobec obecnej paradoksalnej sytuacji, w której z jednej strony UE cierpi na niedobór siły roboczej, a z drugiej strony zbyt wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy – dwukrotnie więcej, niż wynosi ogólny wskaźnik bezrobocia w UE.”. Dodał, że „musimy poświęcić więcej uwagi kwestii tworzenia społeczeństwa otwartego dla wszystkich, w którym każde dziecko i każda młoda osoba ma swoje miejsce”.

 

Problemy, z jakimi stykają się dorastający młodzi ludzie są bardziej złożone niż te, które dotyczyły pokolenia ich rodziców. Przejście od nauki do pracy wiąże się z różnymi komplikacjami. Połowa obecnych miejsc pracy wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji, a w przypadku pozostałych potrzebne są bardziej zróżnicowane umiejętności niż dawniej. Około jednej czwartej młodych ludzi w Europie nie posiada umiejętności ani zdolności niezbędnych do wejścia na rynek pracy. W wielu państwach członkowskich w rok po zakończeniu nauki bez pracy pozostaje co trzeci młody człowiek.

 

Konieczne jest ulepszenie perspektyw w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia. Jednocześnie, by zaktywizować młodych ludzi w społeczeństwie, należy promować idee wolontariatu. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że 74 % młodych ludzi uważa, że programy wolontariatu są dobrym sposobem na zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

 

Komisja podkreśliła dziś w szczególności potrzebę zwiększenia inwestycji na rzecz młodych ludzi i rozpoczynania ich jak najwcześniej – nie tylko w wymiarze finansowym, lecz także politycznym i społecznym, za pośrednictwem rodzin, organizacji pozarządowych, nauczycieli i pracodawców. Należy nadać priorytetowy charakter kwestii przygotowania przekrojowych strategii na rzecz młodzieży, zarówno unijnych jak i krajowych, które obejmowałyby środki w wielu obszarach polityki, takich jak kształcenie, zatrudnienie, zdrowie, przedsiębiorstwa, kultura, młodzież i sport. Komisja wezwała także państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w zakresie:

 

 •  
  •         ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz rozszerzania edukacji elementarnej, począwszy od dzieci z obszarów o niekorzystnej sytuacji, a także opracowania środków zapobiegających przedwczesnemu opuszczaniu szkoły;
 •  
  •         uwzględniania spraw młodzieży w ramach strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez strategie oparte na modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (ang. flexicurity), mające na celu poprawę perspektyw osób wchodzących na rynek pracy;
 •  
  •         tworzenia ściślejszych powiązań między biznesem a edukacją i podnoszenia mobilności. W tym celu Komisja zainicjuje w ramach tegorocznych Dni Pracy w UE pilotażowy projekt „Pierwsza praca za granicą”, wspierający mobilność pracowników w Unii;
 •  
  •         angażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne i w ocenę polityki na rzecz młodzieży poprzez wzmocnienie istniejącego partnerstwa między młodymi ludźmi, ich organizacjami oraz instytucjami UE. Wyrazem i potwierdzeniem takiego partnerstwa mogłaby być deklaracja ze strony UE i państw członkowskich w sprawie tworzenia lepszych możliwości dla młodzieży, zawierająca jednocześnie zobowiązanie się młodych ludzi do aktywnej współpracy.

Komunikat zawiera także kilka innych konkretnych propozycji:

 

 •  
  •         Sprawozdanie UE na temat młodzieży, sporządzane co trzy lata we współpracy z młodymi ludźmi w celu dokonania opisu i analizy sytuacji młodzieży w Europie, pogłębienia zrozumienia tych kwestii i wzmocnienia przekrojowej współpracy.
 •  
  •         W 2008 r. inicjatywa dotycząca Europejskiej karty jakości w dziedzinie praktyk, mająca na celu propagowanie praktyk i zwalczanie nadużyć.
 •  
  •         Nowa strategia w dziedzinie zdrowia, która będzie wspierać działania dostosowane do potrzeb młodych ludzi (w opracowaniu).
 •  
  •         Konsultacje i ocena wpływu dotyczące wolontariatu w kontekście przygotowania nowej inicjatywy mającej na celu eliminowanie przeszkód w tego rodzaju działalności i usprawnienie uznawania nabywanych tą drogą umiejętności.
 •  
  •         Analiza krajowych praktyk w zakresie dostępu młodych ludzi do kultury, mająca na celu ułatwienie takiego dostępu.

Do dzisiejszego komunikatu załączono dwa dokumenty Komisji w sprawie zatrudnienia młodzieży oraz wolontariatu młodych ludzi. Dokument w sprawie zatrudnienia przedstawia po raz pierwszy analizę sytuacji w dziedzinie zatrudnienia młodych ludzi w wieku 15 - 30 lat w 27 państwach UE, zawiera także załącznik ze szczegółowymi danymi statystycznymi. W drugim z wymienionych dokumentów dokonano przeglądu i analizy krajowych polityk dotyczących wolontariatu młodzieży na podstawie sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie.

 

Komunikat, w którym wykorzystano wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję w ramach Europejskiego Forum Młodzieży, stanie się podstawą przyszłego rozwoju koordynacji polityki wobec młodzieży w UE. Komisarze Figel' i Špidla przedstawią omawiany dokument młodym ludziom w dniu 16 września na spotkaniu z młodzieżą w Lizbonie, poświęconym w dużej mierze tej właśnie inicjatywie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

 

http://ec.europa.eu/youth

Tour de Pologne na starcie!

9 września rozpoczyna się 64. Tour de Pologne – jedna z najstarszych i z pewnością najważniejszych polskich imprez sportowych. Wśród 23 ekip kolarskich startujących w tym prestiżowym wyścigu znajdują się takie zespoły jak Quick Step, Predictor, Astana, Cofidis, Rabobank et T-MOBILE. Zawodnicy ruszą 9 września br. z Warszawy, by 15 września zakończyc wyścig w Karpaczu. Trasa przejazdu liczy 1237 km i przebiega przez najpiękniejsze regiony i miasta polskie – min. Mazury, Dolny Sląsk, Wielkopolskę, Pomorze, Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Jelenią Górę, Warszawę, Karpacz.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatorów  www.langteam.webworld.pl/tour/ lub Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli:

Debata w sprawie zwalczania terroryzmu

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata, podczas której posłowie zastanawiali się nad skutecznością działań, których celem jest zmniejszanie zagrożenia atakami terrorystycznymi na terenie UE. Wątpliwości budziła zwłaszcza wymiana danych osobowych oraz ograniczenia nakładane na pasażerów wynikające z zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa. Posłowie zastanawiali się też nad koniecznością mianowania nowego koordynatora ds. walki z terroryzmem po rezygnacji Gijsa de Vries w marcu br.
 
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za obszar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa - Franco Frattini zapewnił posłów, że KE będzie w dalszym ciągu konsekwentnie realizować unijną strategię antyterrorystyczną z zachowaniem równowagi pomiędzy wymogami zapewnienia bezpieczeństwa a poszanowaniem prawem obywateli do prywatności.

 
Zagrożenie nowymi atakami terrorystycznymi jest nadal wysokie" - stwierdził Frattini podając najnowsze przykłady skutecznych działań prewencyjnych policji państw członkowskich w Danii i Niemczech. Te skuteczne działania to "fantastyczny rezultat" skutecznego wdrażania strategii - zapewnił komisarz.
 
W dalszej części wystąpienia Frattini przedstawił nowy pakiet środków przygotowywany przez Komisję Europejską. Jednym z jego elementów jest plan działań w sprawie materiałów wybuchowych, który przewidywał będzie m.in. stworzenie wspólnotowej bazy danych materiałów wybuchowych i systemu ostrzegania w przypadku np. kradzieży materiałów wybuchowych.
 
Drugim istotnym elementem pakietu będzie projekt, który umożliwi kontrolę i delegalizację treści internetowych, za pośrednictwem których następuje wymiana informacji między organizacjami i grupami terrorystycznymi.
 
Propozycja zakłada także opracowanie wspólnotowej polityki w zakresie  udostępniania danych osobowych pasażerów. Do tej pory wymiana taka miała miejsce tylko miedzy UE a państwami trzecim (
USA), ale KE chce, aby uregulowane zostały zasady ich wymiany i wykorzystania także między krajami członkowskimi Unii.
 
Czwarty element pakietu to kompleksowa ocena wdrażania decyzji ramowej ws. walki z terroryzmem i ogólna ewaluacja wszystkich środków wdrażanych do tej pory.
 
Na zakończenie komisarz Frattini podkreślił, ze według najnowszych badań Eurobarometru, 84% obywateli UE zdecydowanie popiera działania podejmowane na szczeblu wspólnotowym zmierzające do walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Zastrzegł, że ich realizacja musi pozostawać w zgodzie z podstawowymi zasadami dotyczącymi poszanowania prawami człowieka i z art. 6 Traktatu.
 
Wystąpienia w imieniu grup politycznych
 
"Mamy do czynienia ze stagnacją" - powiedział Henri WEBER (PSE, FR). Dodał, że terroryści wykorzystują Internet do komunikowania się miedzy sobą, dlatego UE musi podjąć skuteczne działania na poziomie wspólnotowym. Należy także zastanowić się, jakie są kulturowej korzenie terroryzmu.
 
O tym, że należy dotrzeć do młodych grup podatnych na radykalizację nastrojów przekonywał Jan Marinus WIERSMA (PSE, NL). Trzeba podjąć działania na szczeblu lokalnym, aby ograniczać możliwość rekrutacji przez terrorystów spośród młodzieży.
 
O skarżących się na utrudnienia w podróży pasażerach lotniczych wspominał poseł Graham WATSON (ALDE, GB). "Czy bezpieczeństwo wymaga, aby rząd znał nasze preferencje kulinarne?" - pytał.
 
Cem ÖZDEMIR (Verts/ALE, DE) wskazywał na konieczność uzasadnienia przed obywatelami podejmowanych działań. Uczulał na moralny wymiar walki z terroryzmem, jakim jest obrona wartości. Tego zabrakło przy okazji zatrzymań podejrzanych przeprowadzanych przez CIA.
 
Tobias PFLÜGER (GUE/NGL, DE) przestrzegał przed "iranizacją" Afganistanu i że walka z terroryzmem staje się pożywką dla terrorystów.
 
Johannes BLOKLAND (IND/DEM, NL) pytał, czy środki podejmowane przez UE służyły osiąganiu zakładanych  celów. Jego zdaniem ograniczenia dotyczące wnoszenia płynów na pokłady samolotów nie okazały się skuteczne, podobnie jak dane gromadzone od 2001 roku o pasażerach.
 
Przemawiając w imieniu czwartej największej frakcji parlamentarnej, poseł Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) powiedział: "
Po tragicznych doświadczeniach Nowego Jorku, Madrytu, Londynu, nasza zdolność współpracy w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi wzrosła. Tak w kontekście Unii Europejskiej jak i w kontekście transatlantyckim. Powinniśmy iść tą drogą dalej. Nasza troska o prywatność i prawa obywatelskie nie powinna usprawiedliwiać blokowania skutecznych działań. Nie unikniemy ceny, w tej sferze, jaką będziemy musieli zapłacić za bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczeństwa oczekują nasi obywatele. Potrzebne są także zmiany w prawie międzynarodowym. Współczesny terroryzm wykształcił bowiem nieznane dotąd zjawisko bezpaństwowego żołnierza. Jego bezpaństwowość utrudnia stosowanie konwencji genewskich. Jednocześnie powinniśmy się zgodzić, że udzielanie terrorystom praw procesowych, charakterystycznych dla europejskiego procesu karnego, jest działaniem bezsensownym, które pozbawia nas skuteczności w walce z tym zjawiskiem."
 
Wystąpienia polskich deputowanych (skrót)
 
Ryszard CZARNECKI (UEN). "Rzeczywistość Europy starożytnej to
Hannibal ante portas. Rzeczywistość Europy współczesnej to terroryzm ante portas, czyli u bram. Od roku formalnie Parlament Europejski zaangażował się w debatę międzyinstytucjonalną. To dobrze, tym bardziej, że Europa tak naprawdę stale doświadcza ataków terrorystycznych i zapewne będzie ich doświadczać. Chodzi o to, żeby realnie ograniczyć możliwości ich przeprowadzenia. Stąd też słusznie chcemy wiedzieć, jakie państwa członkowskie Unii Europejskiej nie wdrożyły środków mających przeciwdziałać terroryzmowi, środków wcześniej ustalonych. To musi być jasne tak, aby poszczególne społeczeństwa nie budziły się w szoku tuż po zamachach na terytorium ich państw. Tak samo chcemy znać przyczyny, prawdziwe przyczyny rezygnacji unijnego koordynatora ds. walki z terroryzmem - pana De Vriesa. Czy powodem tej dymisji były spory kompetencyjne? Terroryzm to nie abstrakcja, to coś bardzo realnego. Mówię to jako przedstawiciel kraju, którego wojska zaangażowane są w Iraku i Afganistanie. Dla mojego kraju, który nie ma doświadczenia w zamachach terrorystycznych, terroryzm mimo to pozostaje wyzwaniem."
 
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI (UEN). "Do tej pory pojęcie terroryzmu nie zostało ostatecznie sprecyzowane i nie jest to wyłącznie problem werbalny. Wiąże się on, bowiem z praktyczną realizacją strategii zwalczania jednego z największych zagrożeń współczesnego świata dotyczącego zwykłych obywateli. Istotnym obszarem europejskiej strategii walki z organizacjami terrorystycznymi jest współpraca transatlantycka. To właśnie Stany Zjednoczone wzięły na siebie główny ciężar walki z tym groźnym zjawiskiem. Dotychczas niektóre instytucje jak: Rada Europy i niestety Parlament Europejski, podejmowały szkodliwe działania tak jak powoływanie kuriozalnych komisji, zajmujących się poszukiwaniem rzekomych więzień CIA w Europie. Prace tych gremiów nie służyły współpracy transatlantyckiej, a co gorsza podsycały antyamerykańskie nastroje znacząco osłabiając system walki z terroryzmem. Należy wyrazić nadzieję, że dzisiejsza debata zapoczątkuje rzeczywiste, a nie jedynie symboliczne się, jak dotąd, włączenie się Parlamentu w budowę strategii walki z terroryzmem, realnie działając na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli."
 
Jan Tadeusz MASIEL (UEN). "Tak jak w medycynie zwalczając chorobę koncentrujemy się nie na jej objawach, lecz na jej głębszych ukrytych przyczynach, tak walcząc z terroryzmem musimy skupiać się nie tylko na kilku kamikadze podkładających bomby, lecz również nad tym, dlaczego to robią? Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać. To nie akceptowalny sposób zaspokajania potrzeb wynikających z pewnej hierarchii. To nie jest gratisowa agresja. Jest to zachowanie, które nam się nie podoba, ale które ma swój sens. Jak udowodnić teraz muzułmanom, że nasza hierarchia potrzeb jest lepsza od ich? Nie da się, to jest złożony problem etyczny, ale od czegoś trzeba zacząć. Proponuję zacząć od większego szacunku dla potrzeb muzułmanów na ich terytorium, by zmniejszyć ich działanie w świecie zachodnim."
 
Barbara KUDRYCKA (PPE-DE). "W globalnej wojnie z terroryzmem tylko dobra identyfikacja i ocena zagrożeń terrorystycznych pozwala na to, by mniej ludzi ginęło z rąk ideologicznych morderców. Potrzebna jest w tym celu dobra i możliwa do realizacji europejska strategia do walki z terroryzmem. W tej strategii, moim zdaniem, kluczowe jest wypracowanie europejskiego kodeksu postępowania w walce z terroryzmem, dlatego z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Rady w tym zakresie. Taki kodeks potrzebny jest nie tylko do harmonizacji działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Powinien on również jasno określać, jakie środki dopuszczalne są w walce z aktami terroru. Potrzebna jest więc identyfikacja i dookreślenie sytuacji, w których zagrożenie terroryzmem traktujemy jako stan nadzwyczajny, oraz zgoda nas wszystkich na używanie określonych środków faktycznych i środków prawnych, ograniczających niestety część praw i wolności obywatelskich. Uzasadnione ograniczenie wolności obywatelskich jest potrzebne, bowiem bez takich ograniczeń możemy już teraz powiedzieć terrorystom: zależy nam bardziej na waszych prawach i wolnościach niż na prawach ludzi, których zabijacie w zamachach. Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem. Mamy tu do wyboru: albo iść dalej drogą wzmacniania administracyjnych kompetencji i zdolności do koordynacji, tak jak było to za czasów pana de Vriesa - ta droga wymaga jednak poważnej refleksji i wyciągnięcia wniosków z okresu ostatnich czterech lat - albo też rozważymy wzmocnienie politycznego profilu takiej osoby. Tutaj jednak powstaje kwestia konkurencji z Javierem Solaną. Tak czy inaczej, decyzja w tej sprawie nie może sprowadzać się tylko do względów personalnych."
 
Genowefa GRABOWSKA (PSE). "Terroryzm jest oczywistym złem – godzi w życie i zdrowie obywateli, niesie zagrożenie dla państw, podcinając fundamenty ich demokratycznego funkcjonowania, ale jak dotąd terroryści nas wyprzedzają, uderzają znienacka i niestety często są skuteczni. My dopiero po tych atakach przystępujemy do kontrakcji, czyli działamy ex post. Przykłady Danii i Niemiec, przywołane dzisiaj przez Pana Komisarza, są tu chlubnymi wyjątkami. Gratulacje dla służb, ale to były działania narodowe, a ja chcę zapytać Pana Komisarza: co z prewencją na szczeblu europejskim? czy mamy system wymiany dobrych praktyk w zwalczaniu terroryzmu i jak on działa? Unia Europejska przyjmuje nowe rozwiązania antyterrorystyczne i tworzy wyspecjalizowane instytucje: powstały Europol oraz Eurojust, mamy unijne Centrum Sytuacyjne SitCen, ale czy one ze sobą należycie współpracują, a zwłaszcza czy przekazują sobie informacje? Ja w tym kontekście, w kontekście instytucji, chcę jeszcze jedno pytanie skierować do Pana Komisarza: czy Pana zdaniem Frontex, instytucja odpowiedzialna za ochronę unijnych granic, nie powinien być lepiej wykorzystany i włączony w strategię antyterrorystyczną? Mam także wrażenie, że zwłoka we wdrożeniu SIS II poważnie osłabia tę strategię. Okazuje się, że Schengen II jest ważny nie tylko dla obywateli nowych państw, ale również, w kontekście walki z terroryzmem, jest ważny dla bezpieczeństwa całej Unii."
 
Bogdan KLICH (PPE-DE). "Poniedziałkowe aresztowania w Kopenhadze pokazują, jak wciąż aktualne jest zagrożenie terrorystyczne w Europie. Ze sprawozdania opublikowanego przez Europol wynika, że w ubiegłym roku utrzymywało się ono wciąż na wysokim poziomie. Dość powiedzieć, że 498 aktów terrorystycznych odnotowano w ubiegłym roku. Co prawda zagrożenie to rozkłada się nierównomiernie, bo aż 294 przypadki miały miejsce we Francji, 145 w Hiszpanii, ale w dobie globalizacji, tak naprawdę, przedmiotem zainteresowania terrorystów jest całe terytorium Unii Europejskiej. Nie zmienia tego faktu, także to, że znaczna większość tych aktów ma charakter, do którego Europa zdążyła się już przez dziesięciolecia przyzwyczaić. To znaczy separatystyczny jak w przypadku terroryzmu baskijskiego czy korsykańskiego oraz lewacko-anarchistyczny jak w Grecji. Czy to nasze przyzwyczajenie oznacza zatem, że w Europie jesteśmy dobrze przygotowani do zwalczania terroryzmu? W moim przekonaniu w dalszym ciągu nie. Wiele do życzenia pozostawia implementacja podstawowych dokumentów koncepcyjnych, chociażby tak zasadniczego jak strategia zwalczania terroryzmu, jak i instrumentów legislacyjnych w rodzaju decyzji ramowej z czerwca 2002 r. Niewystarczająca jest także koordynacja prewencji oraz reakcji na akty terroryzmu. Trzeba koniecznie usprawnić w związku z tym tę współpracę, zwłaszcza współpracę operacyjną i wymianę informacji między państwami członkowskimi. Trzeba wzmocnić zdolności Europolu i Eurojustu. Trzeba, o co wciąż apelujemy, wzmocnić ochronę krytycznej infrastruktury zwłaszcza transportowej i energetycznej. No i koniecznie trzeba w nowym traktacie umieścić klauzulę solidarności tę zapisaną we wcześniejszym projekcie traktatu konstytucyjnego. A w umowach z państwami trzecimi odpowiednio wprowadzać klauzule antyterrorystyczne, o co apelowaliśmy przed wakacjami w moim sprawozdaniu."
 
Józef PINIOR (PSE). "Dzisiejsza debata dotyczy walki z terroryzmem, kwestii bezpieczeństwa, rządów prawa, wolności osobistych, a więc wartości najwyższych w systemie Unii Europejskiej. Parlament Europejski stawia przed Radą oraz Komisją szereg pytań, problemów, od rozwiązania których zależy bezpieczeństwo obywateli, poszanowanie prawa oraz stan wolności obywatelskich. W mojej wypowiedzi pragnę się skupić nad kwestią przejrzystości strategii antyterrorystycznej Unii Europejskiej. Demokratyczna kontrola na tym polu, szczególnie rola Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państwowych gwarantuje przestrzeganie fundamentalnych praw traktatu Unii Europejskiej. Pragnę przypomnieć, że rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie domniemanego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów zaleca używanie metod zgodnych z artykułem szóstym traktatu Unii Europejskiej."

 

Nowe oblicze dzielnicy europejskiej w Brukseli

Po 50 latach nieustannej ekspansji UE w niektórych dzielnicach Brukseli, Luksemburga i Strasburga budynki instytucji unijnych wyrosły jak grzyby po deszczu. Komisja Europejska, która w 1957 r. potrzebowała tylko kilku budynków, teraz zajmuje ich 61 w samej Brukseli. Wydatki instytucji europejskich na kupno i wynajem budynków wynoszą ogółem 532 mln euro, czyli 8 proc. unijnego budżetu administracyjnego.

Kilka miesięcy temu instytucje znalazły się pod ostrzałem krytyki, kiedy w oficjalnym sprawozdaniu z kontroli zwrócono uwagę na kwoty trwonione w wyniku niegospodarnego zarządzania nieruchomościami. Komisja zamierza teraz uzdrowić tę sytuację. Celem jest znalezienie rozwiązań korzystniejszych finansowo, zmniejszenie liczby używanych biur, postawienie na kupno, a nie na wynajem, oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Komisarz ds. administracyjnych Siim Kallas określił umowę między Komisją a administracją regionu Brukseli dotyczącą dalekosiężnych planów rozwoju jako „historyczne wydarzenie: oto odrzucamy etykietę pozbawionego życia, hermetycznego getta administracyjnego, która tak przylgnęła do dzielnicy europejskiej.”

Wybrane zostaną nowe lokalizacje, w których na dodatkowe biura, jakie będą potrzebne do roku 2010, zostanie przeznaczonych 35 tys. m2. Przystąpienie do UE dziesięciu nowych państw członkowskich w 2004 r. oraz Bułgarii i Rumunii w tym roku wiązało się z zatrudnieniem 3 350 nowych urzędników, którzy potrzebują miejsca do pracy. Głównymi kryteriami wyboru nowych lokalizacji, poza oczywiście dobrymi połączeniami komunikacji publicznej, będą wielkość (aby zapewnić wydajność), walory architektoniczne i stan budynków, bezpieczeństwo, odpowiednie środowisko pracy oraz infrastruktura społeczna.

   

Rusza konkurs: "Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?"

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/images/070823_konkurs_dla_mlodziezy.jpg
There was a problem loading image http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/images/070823_konkurs_dla_mlodziezy.jpg

Uwaga! 3 września wystartował konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Napiszcie, co się zmieniło w waszym otoczeniu, życiu waszych bliskich i kolegów dzięki pieniądzom z UE. Na autorów najlepszych prac czekają cyfrowe aparaty fotograficzne, które wręczymy podczas uroczystego finału z udziałem Komisarz Danuty Hübner.  

Czytaj więcej...
 

Media często informują, że "coś" udało się zrobić dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Coraz łatwiej spotkać także tablice z charakterystyczną błękitną flagą i 12 gwiazdkami. Czy wiemy jednak, jak dzięki funduszom unijnym wygląda teraz życie zwykłych Polaków? Postanowiliśmy zapytać o to młodych ludzi, licząc, że ich spostrzegawczość i świeżość spojrzenia przyniesie interesujące odpowiedzi.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przede wszystkim rozejrzeć się dookoła. Być może dzięki funduszom unijnym ktoś wreszcie znalazł pracę, albo założył własną firmę? Być może wybudowano nowy most, albo wodociąg, z których korzystają wszyscy w gminie? A może stało się jeszcze coś innego?

Skoro już wiadomo, o czym warto napisać, trzeba pobrać stąd rtf - 96 KB [96 KB] specjalny formularz. Należy go wypełnić, jasno i przekonująco opisując, co zmieniło się w życiu lub otoczeniu autora, jego bliskich, kolegów dzięki projektom współfinansowanym z funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych oraz Funduszu Spójności.

Wypełniony formularz, podpisany przez dyrektora szkoły i opatrzony numerem porządkowym, należy przesłać pocztą na adres:

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

Z dopiskiem "Konkurs dla młodzieży"

W tej samej kopercie należy przesłać także płytę ze zdjęciami stanowiącymi ilustrację do tekstu. Jedno z nich powinno pokazywać oznakowanie danego projektu.

Zgłoszenia przesyłać można od 3 września do 31 października 2007 r.

Jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej wybierze 16 wyróżnionych prac. Ich lista zostanie podana do wiadomości 26 listopada 2007 roku na stronie internetowej Reprezentacji Komisji Europejskiej.

Autorzy wyróżnionych prac (w przypadku prac zespołowych - jeden z autorów) oraz opiekujący się nimi nauczyciele zostaną zaproszeni na uroczysty finał, który odbędzie się w grudniu 2007 roku w Warszawie.

Podczas tej uroczystości, w której udział zapowiedziała Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, zostaną ogłoszeni 3 laureaci nagrody głównej konkursu. Wręczone także zostaną nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych za wszystkie wyróżnione prace.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu pdf - 86 KB [86 KB] oraz z listą pytań i odpowiedzi pdf - 86 KB [86 KB] , które mogą pomóc w przygotowaniu zgłoszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie, pisząc na adres jan-marek.ziolkowski@ec.europa.eu lub dzwoniąc pod numer 022 55 68 954.

 

OPEN DAYS: Kawiarenka inwestorów promowanie rozwoju regionalnego

W dniach 8–11 października Komitet Regionów będzie gospodarzem „Kawiarenki inwestorów” w ramach dorocznej imprezy OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast, której celem jest promowanie najlepszych praktyk rozwoju regionalnego, innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy. Kawiarenka zgromadzi partnerów publicznych i prywatnych w ramach siedmiu „wiosek” tematycznych poświęconych transportowi, energii, środowisku naturalnemu, społeczeństwu opartemu na wiedzy, zdrowiu, badaniom i innowacjom oraz inżynierii finansowej. Oprócz pełnienia funkcji prawdziwej kawiarni, w jej ramach odbędzie się 50 seminariów związanych z powyższymi tematami, powstanie również studio telewizyjne i centrum medialne. Jako największe wydarzenie w kalendarzu polityki regionalnej UE, w którym ma uczestniczyć do 5 tysięcy osób, OPEN DAYS jest okazją dla urzędników UE, polityków na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym, ekspertów politycznych i przedstawicieli biznesu, bankowości i organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wymiany idei i nawiązywania kontaktów. W tegorocznej imprezie, współorganizowanej przez KR i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, pod hasłem „Czas na rezultaty – regiony źródłem wzrostu i zatrudnienia” udział weźmie 212 regionów i miast z 33 krajów.

Polska będzie jednym z najliczniej reprezentowanych państw, gdyż w imprezie będzie uczestniczyło 16 partnerów regionalnych: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, województwo opolskie, Śląsk, województwo pomorskie, region łódzki, Małopolska, miasto Łódź, województwo lubelskie, Olsztyn, województwo podlaskie, Warmia i Mazury, Mazowsze oraz województwo podkarpackie i województwo kujawsko-pomorskie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.opendays.europa.eu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny przyjęty!

"Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny przygotowany wzorowo" - tak stwierdziła Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, podczas uroczystego podpisania dokumentu zatwierdzającego przyjęcie przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WRPO został podpisany 6 września 2007 roku, podczas szczytu ekonomicznego w Krynicy Górskiej. Podpisano programy operacyjne dla pięciu województw, które najszybciej przeszły wymagane procedury i których programy nie budziły zastrzeżeń. W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokument WRPO podpisał Wicemarszałek Leszek Wojtasiak. Szczególnie cenne są dla nas słowa, które padły w Krynicy, iż Wielkopolska jest w czołówce regionów najbardziej zaawansowanych w działaniach związanych z uruchomieniem konkursów na projekty umożliwiające korzystanie ze środków unijnych. Teraz możemy przystąpić do kolejnych działań wynikających z harmonogramu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po zatwierdzeniu Programu, podejmie uchwałę o przyjęciu WRPO 2007-2013, a kolejnym krokiem będzie zawarcie z Radą Ministrów porozumienia, zwanego Kontraktem Wojewódzkim. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim dobiegają końca prace nad ostateczną wersją Szczegółowego opisu priorytetów WRPO. W przyszłym miesiącu rozpocznie pracę Komitet Monitorujący WRPO 2007-2013, który zajmie się m.in. opiniowaniem szczegółowego opisu priorytetów oraz projektu kryteriów wyboru projektów. Urząd Marszałkowski czeka jeszcze w najbliższym czasie tzw. audyt zgodności Programu. Pierwsze nabory wniosków Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje na przełomie roku 2007 i 2008, po ich rozstrzygnięciu do beneficjentów będą mogły trafić już pierwsze pieniądze.

Czytaj więcej na stronie WRPO

Wielkopolska monitoruje Strategię Lizbońską

Platforma monitorowania strategii lizbońskiej to sieć działająca w trybie online, informująca o lokalnych i regionalnych aspektach strategii lizbońskiej UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Obejmuje ona obecnie 101 regionów i miast z 26 państw członkowskich UE. Polska reprezentowana jest przez Łódź, Agencję Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce oraz Pomorze Zachodnie, Dolny Śląski, Warmię i Mazury, Opole, Wielkopolskę, Pomorze i region kujawsko-pomorski. Strona internetowa platformy będzie ponownie uruchomiona w bieżącym miesiącu, a 22 października Komitet Regionów zorganizuje kolejny warsztat w ramach platformy monitorowania strategii lizbońskiej, poświęcony uwalnianiu potencjału przedsiębiorstw oraz rozwojowi zrównoważonemu. W serwisie You Tube dostępne jest obecnie nagranie wideo prezentujące platformę monitorowania strategii lizbońskiej.

OPEN DAYS 2007 na szczeblu lokalnym

OPEN DAYS nie ogranicza się jedynie do Brukseli. Równoległe imprezy odbędą się w całej Polsce i innych krajach UE. Region wielkopolski zorganizuje 19 października w Poznaniu seminarium poświęcone instrumentom i programom mającym pobudzać innowacje, a 18 października Olsztyn będzie gospodarzem konferencji pt. „Innowacje na rzecz wzrostu lokalnego i regionalnego”, współorganizowanej przez podmioty lokalne i regionalne. Z kolei region śląski zorganizuje 25 października we Wodzisławiu Śląskim warsztat na temat transgranicznej współpracy terytorialnej.
Mapa Imprez Lokalnych