Unia zacieśnia stosunki z sąsiadami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Unia zamierza wzmocnić europejską politykę sąsiedztwa (EPS), która pozwala jej bliżej współpracować z sąsiednimi krajami, z korzyścią dla siebie i całego regionu. Konferencja, która odbyła się 3 września Brukseli, stanowi pierwszy, ważny etap na drodze do osiągnięcia tego celu.

Przedstawiciele krajów partnerskich, państw członkowskich Unii, podmiotów pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego, sektora gospodarczego i środowisk naukowych – wszyscy prowadzący działania na rzecz EPS stawili się w Brukseli na tegorocznej konferencji DeutschEnglishespañolfrançais na temat europejskiej polityki sąsiedztwa. Konferencja ta, zatytułowana „Współdziałanie. Umocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa”, będzie okazją do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób skuteczniej promować EPS, zarówno w samej UE, jak i w kontaktach z krajami trzecimi.

Jak wynika z ostatniego sondażu Eurobarometru DeutschEnglishfrançais , zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że EPS jest konieczna, i popiera wysiłki podjęte w celu jej wzmocnienia. Ich zdaniem, zachęcając sąsiadów do reform i wspierając te reformy, Unia Europejska przyczynia się do stwarzania możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego tych krajów. Współpraca pozwala między innymi stawić czoła wspólnym problemom w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, energii i imigracji.

Aby umożliwić osiąganie celów w tych dziedzinach, w 2004 r. wprowadzono w życie europejską politykę sąsiedztwa (EPS) DeutschEnglishespañolfrançais , która dotyczy bezpośrednich sąsiadów graniczących z UE na lądzie i na morzu. Obecnie takich krajów jest szesnaście.

W ramach EPS Unia proponuje krajom sąsiadującym rozwój szczególnie korzystnych stosunków umożliwiających zacieśnienie współpracy politycznej i zwiększenie integracji gospodarczej. Fundamentem EPS są wspólne wartości, takie jak demokracja i prawa człowieka – rozszerzenie współpracy jest zawsze uwarunkowane przestrzeganiem tych wartości. Europejskiej polityki sąsiedztwa nie należy mylić z rozszerzeniem, nie jest to też proces prowadzący do przystąpienia do UE.

W 2006 r. Komisja rozważyła sposoby wzmocnienia EPS, tak aby w jej ramach można było walczyć z takimi problemami, jak korupcja, złe sprawowanie rządów i słabe wyniki gospodarcze niektórych krajów sąsiadujących. 4 grudnia Benita Ferrero-Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych DeutschEnglishespañolfrançais , opublikowała komunikat, w którym proponuje położyć większy nacisk na rozwój gospodarczo-społeczny, ułatwianie przemieszczania się osób dzięki wizom krótkoterminowym oraz lepszą kontrolę nad migracjami.

Roaming: Wszyscy operatorzy sieci komórkowych poinformowali Komisję o nowych eurotaryfach

Po uruchomieniu przez Komisję w dniu 2 sierpnia strony internetowej dotyczącej roamingu, na której publikowane są nazwy operatorów i ich stawki, wszyscy operatorzy poinformowali Komisję o eurotaryfach oferowanych przez nich swoim klientom zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem w sprawie roamingu. Wszystkie eurotaryfy są już dostępne na stronie internetowej Komisji. Dla klientów korzystających z roamingu w Europie pierwsze wyniki są korzystne: w 23 z 27 państw członkowskich działa przynajmniej jeden operator oferujący niższe taryfy roamingowe, niż przewiduje rozporządzenie.

W październiku Komisja, działając we współpracy z Europejską Grupą Regulatorów, przeprowadzi bardziej szczegółową, jakościową ocenę stosowania eurotaryfy. Jej wyniki będą ważne dla oceny, jaką Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów UE do dnia 30 grudnia 2008 r.
Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu (obowiązujące od dnia 30 czerwca 2007 r.) zobowiązuje operatorów sieci komórkowych do udostępnienia i aktywnego zaoferowania swoim klientom eurotaryfy do dnia 30 lipca. Rozporządzenie stanowi, że opłaty roamingowe nie powinny przekraczać 0,49 euro plus VAT za minutę w przypadku połączeń wykonywanych z zagranicy i 0,24 euro plus VAT w przypadku połączeń odbieranych za granicą. Operatorów zachęca się do konkurowania poprzez obniżanie cen poniżej stawek ustanowionych w rozporządzeniu, jak ma to już miejsce w 23 państwach członkowskich.

Po zaakceptowaniu przez klienta eurotaryfy operator ma maksymalnie miesiąc na jej aktywację.Klienci, którzy nie dokonali wyboru przejdą na eurotaryfę automatycznie w dniu 30 września, chyba że wcześniej już wybrali specjalny pakiet roamingowy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji poświęconej roamingowi pod adresem:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_pl.htm

Komisja Europejska promuje satelitarne usługi komunikacji ruchomej

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący selekcji systemów satelitarnych usług komunikacji ruchomej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę UE ds. Telekomunikacji, od 2009 r. nowy mechanizm selekcji umożliwi w całej Europie niezakłócony rozwój nowatorskich usług, takich jak telewizja komórkowa, szerokopasmowa transmisja danych i łączność ratunkowa.

 

Jeśli zaproponowany dziś nowy mechanizm zostanie przyjęty przez Parlament i Radę, pozwoli to na utworzenie jednego europejskiego rynku satelitarnych usług komunikacji ruchomej, zamiast 27 rynków krajowych. Zainteresowane podmioty oraz państwa członkowskie udzieliły gorącego poparcia tej propozycji wspólnotowej koordynacji, ponieważ łączność satelitarna ma charakter ponadgraniczny i jednolite krajowe zezwolenia w całej Europie przyniosą znaczące korzyści skali.

Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1243

Komunikat Komisji: Konkurencyjność Europejskich Regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom

16 sierpnia 2007 został przyjęty komunikat Komisji pod tytułem „Konkurencyjność Europejskich Regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom: Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy”.

Komunikat zawiera bilans obecnej sytuacji i ma służyć zachęceniu państw członkowskich i regionów do efektywniejszego wykorzystania strategii politycznych i instrumentów UE w obszarze badań naukowych, innowacji i spójności. Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania szeregu istotnych problemów, przed którymi stoi Unia Europejska, oraz dla utrzymania unijnego modelu opartego na wzroście gospodarczym, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonym rozwoju. Wspieranie innowacji najlepiej przebiega na szczeblu regionalnym, gdyż fizyczna bliskość sprzyja budowaniu partnerstwa między podmiotami sektora publicznego i prywatnego. Tworzenie regionalnych klasterów jest często kluczem do skutecznego wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Ponadto do końca 2007 r. Komisja przygotuje praktyczny przewodnik o możliwościach finansowania dla ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, które przy pomocy środków finansowych UE chciałyby przeprowadzić prace badawcze lub służące innowacjom.

Negocjacje w sprawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakończone

W poniedziałek 13 sierpnia br. w Brukseli Wielkopolska zakończyła drugą rundę negocjacji w sprawie zatwierdzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wielkopolskę reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Leszek Wojtasiak, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Paweł Suchanecki oraz Mieczysław Borówka z Departamentu Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyło także BIWW.

Wielkopolska znalazła się wśród trzech polskich regionów, które jako pierwsze zakończyły negocjacje z Brukselą. Program Wielkopolski  uznany został przez przedstawicieli Komisji Europejskiej za jeden  z najlepszych Regionalnych Programów Operacyjnych .

Więcej informacji

Konsultacje publiczne na temat: Szkoła XXI wieku

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji szkolnej w Europie do udziału w procesie konsultacji. Punktem wyjścia dla dyskusji jest dokument Komisji przedstawiający kilka kwestii o zasadniczym znaczeniu dla europejskiego szkolnictwa (np. szkolnictwo a najważniejsze umiejętności, szkolnictwo a integracja społeczna, rola nauczyciela), na temat których można się będzie wypowiedzieć.

Państwa członkowskie odpowiadają za formę i treść swoich systemów edukacji i szkoleniowych, a rola Unii Europejskiej polega na udzielaniu im wsparcia, min. poprzez nowy program zatytułowany „Uczenie się przez całe życie” oraz program prac „Edukacja i Szkolenia 2010”, które umożliwiają wymianę informacji, danych i najbardziej sprawdzonych rozwiązań oraz uczenie się od siebie nawzajem.
Edukacja ma pierwszorzędne znaczenie dla zwiększania konkurencyjności oraz spójności społecznej Unii. Wiele spośród kwestii decydujących dla dobrego samopoczucia jednostki i ogólnego dobra społeczeństwa ma związek z jakością szkolnictwa podstawowego oraz szkoleń.

Dlatego Komisja Europejska postanowiła rozpocząć proces publicznych konsultacji na temat tych aspektów szkolnictwa, w przypadku których wspólne działania na szczeblu Unii Europejskiej mogłoby skutecznie wspierać państwa członkowskie w modernizowaniu krajowych systemów edukacji.
Zainteresowani udziałem w konsultacjach sa proszeni o:

  1. zapoznanie się z dokumentem konsultacyjnym,
  2. stworzenie dokumentu MS Word (lub kompatybilnego),
  3. wybranie dowolnego języka urzędowego,
  4. podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji (jeżeli dotyczy) oraz wyjaśnienie, dlaczego interesuje Państwa ta tematyka (np. rodzic, uczeń, nauczyciel...)
  5. wybranie spośród kwestii zawartych w dokumencie tematu, na który pragną się Państwo wypowiedzieć,
  6. przedstawienie swojej opinii na najwyżej czterech stronach formatu A4,
  7. przesłanie tekstu pocztą elektroniczną na adres: eac-schools-consult@ec.europa.eu w terminie do 15 października 2007 r.

Dokument Konsultacyjny

Plakatem w dyskryminację! Konkurs dla młodzieży UE

Komisja Europejska ogłasza konkurs „Unia Europejska a walka z dyskryminacją”, którego celem jest uwrażliwienie młodych Europejczyków na problem dyskryminacji i działania UE w tym zakresie. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. Każdy z uczestników ma stworzyć plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją w Unii Europejskiej i sprzeciw wobec tego zjawiska. Do wygrania są dwie nagrody: w etapie krajowym oraz europejskim. Na zaproszenie Komisji Europejskiej zwycięzcy z każdego kraju pojadą do Brukseli. Termin zgłoszeń do konkursu mija 24 września, a prace można nadsyłać do 31 października.

 

Nie bez przyczyny Franco Frattini, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, wybrał 30 lipca 2007 r. na ogłoszenie konkursu poświęconego walce z dyskryminacją. Dzień ten wypada dokładnie w połowie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, a walka z dyskryminacją to jeden ze sztandarowych celów Komisji.

 

Zniesienie dyskryminacji oraz zapewnienie równego traktowania i równych szans obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej – zwłaszcza tym najmłodszym – to wspólne cele Unii i państw członkowskich – powiedział Franco Frattini – Sprzeciw wobec dyskryminacji to potwierdzenie fundamentalnej wartości Europy, o którą walczyć musimy każdego dnia. Dlatego Komisarz zaproponował, aby w ramach konkursu, a także przy okazji obchodów 50. rocznicy Unii, młodzi Europejczycy w zespołowo wykonali prace plastyczne poświęconą problemowi dyskryminacji i ogólnej zasadzie niedyskryminowania innych. Chodzi o to, aby młodzi ludzie mogli skuteczniej bronić tej zasady i lepiej ją promować, powiedział Frattini.

 

Co należy zrobić?
Młodzież biorąca udział w konkursie musi przygotować plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją w Unii Europejskiej i sprzeciw wobec dyskryminacji.

 

Kto może wziąć udział?
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Prace muszą być wykonane zespołowo, a każdy zespół musi się składać z co najmniej czterech osób. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe (12–14 lat i 15–18 lat).

 

Zwycięzca
Konkurs jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie najlepsze prace zostaną wyłonione na szczeblu krajowym – trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone na uroczystość rozdania nagród, która zostanie zorganizowana w każdym kraju 20 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Następnie pr
ace, które zdobędą pierwsze miejsca w poszczególnych krajach, zostaną poddane ponownej ocenie już na szczeblu europejskim. Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone w dniach 15–17 grudniado Brukseli na zwiedzanie miasta i instytucji europejskich oraz na uroczystość rozdania nagród, którą poprowadzi sam wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini.

Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na serwerze Europa. Będą mogły również być wykorzystywane w przyszłości w europejskich kampaniach na rzecz walki z dyskryminacją.

 

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Trochę historii konkursu
Konkurs stanowi drugą edycję konkursu zorganizowanego w 2006 r., poświęconego prawom dziecka. „Pokażcie Wasze prawa!” to hasło przewodnie, które zachęciło aż 2 237 zespołów z całej UE do przygotowania plakatów na temat praw dziecka. Najlepsze prace z wynikami pierwszej edycji konkursu można obejrzeć na następującej
stronie .

Zaproszenie do składania wniosków dotyczące projektów pilotażowych dla sieci tematycznych w ramach i

Zaproszenie EACEA/08/07 do składania wniosków projektowych dotyczy działań wspierających przewidzianych w Akcji 1 programu „Młodzież w działaniu”. Jego celem jest udzielanie wsparcia dla tworzenia i/lub umacniania tematycznych sieci projektów wymiany młodzieży, inicjatyw młodzieży i projektów demokratycznych wchodzących w zakres programu „Młodzież w działaniu”.

Sieci tematyczne powinny realizować następujące cele:
• ustanowienie powiązań między projektami dotyczącymi tej samej tematyki;
• dzielenie się doświadczeniami w danej dziedzinie tematycznej;
• wzmocnienie powiązań między wymianami młodzieży, inicjatywami młodzieży i projektami demokratycznymi;
• promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów;
Zaproponowany temat powinien odzwierciedlać cele programu „Młodzież w działaniu”.

Do programu mogą przystąpić:
- organizacje oraz stowarzyszenia non-profit,
- lokalne, regionalne lub krajowe jednostki publiczne posiadające osobowość prawną
- państwa członkowskie Unii Europejskiej;
- państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia, pod warunkiem wejścia w życie decyzji komitetu mieszanego EOG z dniem wyboru projektów;
- kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich uczestnictwa w programach wspólnotowych i pod warunkiem podpisania oraz wejścia w życie porozumienia o uczestnictwie tego kraju w programie.

W projektach powinny uczestniczyć organizacje partnerskie, z co najmniej 10 różnych państw (w tym wnioskodawca). Wszystkie organizacje partnerskie powinny mieć wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów lub być w trakcie ich wdrażania w ramach programów „Młodzież” lub „Młodzież w działaniu”.

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów wynosi ok. 1 mln EUR. Pomoc finansowa nie może przekroczyć 65 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna dotacja na wniosek wyniesie 100 000 EUR.

Rozpoczęcie działań powinno nastąpić w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. Czas trwania projektów wynosi minimum 6 miesięcy i maksimum 12 miesięcy.

Wnioski należy przesłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego („Agencja”) najpóźniej do dnia1 września 2007 r., decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.eacea.ec.europa.eu

Miejski wymiar polityki wspólnotowej  nowy przewodnik Komisji Europejskiej

Nowy przewodnik Komisji Europejskiej zatytułowany „Miejski wymiar polityki wspólnotowej” jest  uaktualnionym narzędziem informacji na temat polityki miejskiej UE. Po raz pierwszy został on zaprezentowany przez Komisarz do spraw Polityki Regionalnej Danuta Hübner, 24 i 25 maja w Lipsku (Niemcy) podczas nieformalnego spotkania ministrów pod hasłem „Rozwój miast i spójność terytorialna”.

Przewodnik został stworzony przez międzywydziałową grupę Komisji ds. rozwoju miast utworzoną w grudniu 2005 r.  Jest on podzielony na dwie części. W pierwszej części przedstawiona została polityka spójności na okres 2007-2013 oraz jej trzy instrumenty finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności. Druga część opisuje wymiar miejski obszarów polityki wspólnotowej, prowadzony przez inne dyrekcje generalne, mianowicie DG ds.: Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Środowiska; Badań Naukowych; Energii i Transportu; Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów; Edukacji i Kultury; Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa; Przedsiębiorstw i Przemysłu; Zdrowia i Ochrony Konsumentów; Rolnictwa; Konkurencji; Rynku Wewnętrznego i Usług oraz Biuro Współpracy EuropeAid.

Wersja elektroniczna przewodnika, zawierająca około stu specjalnych dokumentów i hiperłącz, dostępna jest w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej pod następującymi adresami:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_de.htm

Europejska Transregionalna Sieć na rzecz Włączenia Społecznego (Retis) poszukuje partnerów do współp

Retis poszukuje partnerów regionalnych i lokalnych do trzyletniej współpracy w ramach programu wspólnotowego PROGRESS. Bliższe informacje na stronie RETIS i w załączniku.

Retis jest jedną z 10 sieci Europejskich uznawanych i współfinansowanych przez Komisję Europejską działających na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego. Retis składa się z europejskich władz regionalnych i samorządowych. Retis organizuje wymianę dobrych praktyk między członkami i jest ich łącznikiem z Unią Europejską.

W zakresie strategii ogólnej, Retis chce bronić i promować interesy polityczne władz regionalnych i samorządowych, w szczególności poprzez dążenie do realizacji następujących ogólnych celów:
- organizowanie i wzmacnianie dialogu, wzajemne konsultacje i współpraca między europejskimi władzami regionalnymi i samorządowymi przy jednoczesnym szacunku dla i sprzyjaniu różnorodności kulturowej
- promowanie opracowywania, przyjmowania, realizacji i oceny strategii włączenia społecznego przez władze na szczeblu lokalnym oraz monitorowanie zastosowania zasady subsydiarności i komplementarności administracyjnej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
- organizowanie grup roboczych, szkoleń, seminariów i wymiany dobrych praktyk
- opracowywanie we współpracy z uniwersytetami oraz administracją lokalna badań i innych dokumentów.

Dotychczas, do sieci przystąpiło ponad 40 regionów i miast. Lista członków dostępna jest pod linkiem: http://retis.ox2.be/site/index.cfm?BID=31&SID=1&TID=3&MID=3&ART=52&LG=2

Zainteresowani współpraca proszeni są o jak najszybszy kontakt z:
Corine Barella
Communication Officer- RETIS
http://retis.ox2.be/
Tel: +32 2 230 80 72
Fax: +32 2 230 00 84
com.retis@skynet.be
Bâtiment "le Peuple"
Rue Saint-Laurent 36-38
B-1000 Bruxelles
Belgique