mt_ignore

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości - Konkurencyjność 2007

EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Konkurencyjność 2007

Przedsiębiorcza Europa - Dzięki sukcesom ubiegłorocznej edycji konkursu, Komisja Europejska zdecydowała wprowadzić drugą serię Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, które mają za zadanie identyfikację i promocję inicjatyw wladz lokalnych i regionalnych wspierających przedsiębiorczość.
400 jednostek samorządu terytorialnego z ponad 20 krajow wzięło udział w pierwszej serii konkursu zorganizowanego w zeszłym roku. Wiceprezydent Komisji Europejskiej, Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę przedsiębiorstw i przemysłu, rozdał narody na gali w grudniu 2006 w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli, nagradzając 6 wybitnych projektów oraz przyznając 2 wyróżnienia. Komitet Y4 ze Środkowej Finlandii wygrał Główną Nagrodę Jury za projekt zatytułowany: „Zmiany kulturalne poprzez propogawanie myślenia przedsiębiorczego we wszystkich grupach społecznych”.
Konkurs na szczeblu państwowym rozpoczyna się w tym miesiącu i potrwa aż do sierpnia. Ma on za zadanie wyłonienie kandydatów do rundy europejskiej. Tegoroczna ceremonia rozdania nagród odbędzie się w Porto w Portugalii 6 grudnia 2007 roku.
W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.

"RegioStars 2008  Konkurs dla najbardziej innowacyjnych projektów regionalnych

Dla zachęcenia regionów do podjęcia wysiłków na rzecz innowacyjności Komisja Europejska zaproponowała konkurs "RegioStars". Konkurs ma promować najbardziej innowacyjne praktyki rozwoju regionalnego, które przyczynią się do inspiracji innych regionów. Konkurs ten wzmoży wysiłki regionów, a także ukaże wiele dobrych rozwiązań ekonomicznych. Pod uwagę będą brane projekty wspierające tworzenie i wzmacnianie sieci biznesowych, praktyczne wdrażanie technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie tradycyjnych jak i odnawialnych źródeł energii . Jedne z ważniejszych kryteriów to istotny wpływ na gospodarkę regionu, zrównoważony rozwój oraz współpraca międzyregionalna. W konkursie mogą brać udział projekty, które otrzymały pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środków przedakcesyjnych. Wręczenie nagród za zwycięski projekt w ramach konkursu "RegioStars" zaplanowano na marzec przyszłego roku

Trzecia konferencja z cyklu Regions for Economic Change

19 stycznia 2007 pisaliśmy o inicjatywie Komisji Europejskiej Regions for Economic Change, która ma na celu zapewnienie większego wpływu unijnej polityki spójności na realizację celów zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej.

Najnowsza konferencja została zorganizowana przez Komisję Europejską we współpracy z Komitetem Regionów i francuskim regionem Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe (PACA) w dniach 7 i 8 marca 2007 . Wzięło w niej odział ponad 500 uczestników z 30 krajów, którzy przedstawiali w jaki sposób realizowane są innowacyjne projekty w ramach polityki spójności. Polscy mówcy podczas konferencji to Pani Magdalena Bednarska oraz Rafał Dutkiewicz reprezentujący Dolny Śląsk oraz Pan Maciej Czarnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Europejska wraz z Komitetem Regionów postawiły sobie za cel zachęcanie regionów do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk gospodarczych w celu sprostania celom Strategii Lizbońskiej na poziomie regionalnym. W związku z tym, na konferencji podkreślano rolę benchmarkingu, tzn. porównywania się z najlepszymi, jak również planowania i prognozowania możliwych wyników oraz korzystania z funduszu Europejskiej Współpracy Terytorialnej i programów Urbact oraz Interreg. Zaproponowano również wprowadzanie złożonych projektów, które skupiają się bardziej na wdrażaniu nowych technologii niż na typowych działaniach w ramach R&D (badania i rozwój). Wszystkie działania i projekty powinny mieć długookresowy horyzont. We wspieranie konkurencyjności będą zaangażowane zarówno instytucje zarządzające funduszami unijnymi jak i regionalne agencje rozwoju gospodarczego oraz centra biznesowe.

Interesujące jest, że część warsztatów była prowadzona na przykładzie konkurencyjnej amerykańskiej gospodarki. Zwrócono tam uwagę, że wzrost gospodarczy nie jest bezpośrednio związany z innowacyjnością. Podkreślano, iż nie tworzenie nowych technologii, a ich zastosowanie ma wpływ na wzrost gospodarczy i jest kluczem do sukcesu. Istnieje kilka ścieżek poprzez które regiony mogą realizować swoja innowacyjność, mianowicie aktywizacja nowych działalności gospodarczych, rozwój istniejących gałęzi przemysłu i ich transformacja w nowe rodzaje działalności oraz unowocześnianie stabilnych i rozwiniętych gałęzi.

Dla zachęcania regionów do podjęcia wysiłków na rzecz innowacyjności Komisja Europejska zaproponowała konkurs "RegioStars" dla najbardziej innowacyjnych praktyk rozwoju regionalnego, które przyczynią się do inspiracji innych regionów. Konkurs ten wzmoży wysiłki regionów, a także ukaże wiele dobrych rozwiązań ekonomicznych. Więcej informacji o konkursie w artykule RegioStars2008

Więcej informacji o konferencji można znaleźć TUTAJ

Broszurka informacyjna na temat konferencji

Rok 2007 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wyrównywania Szans

Rok 2007 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wyrównywania Szans
 
 

Vladimir Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw socjalnych i wyrównywania szans, zainaugurowal Europejski Rok Wyrównywania Szans 30 stycznia 2007 roku w Berlinie. Podczas swojej mowy inauguracyjnej Komisarz podkreslił, że ustanowienie roku 2007 Rokiem Wyrównywania Szans nie jest przypadkowe - zamiarem Komisji było zbiegnięcie się w czasie tego wydarzenia z obchodami 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Podkreslił on, że prawo do życia pozbawionego dyskryminacji to jedna z fundamentalnych wartości życia w Europie. Špidla wspomniał również w swoim przemówieniu, że rozwój gospodarczy pociąga za sobą wiele zmian społecznych poprzez które zaczyna się zwracać uwagę na prawa różnego rodzaju mniejszości oraz zapobieganie ich izolacji.
Przez pojęcie równych szans rozumie się przede wszystkim to, że każdy obywatel niezależnie od swoich niedoskonalości może uczestniczyć w pełni w życiu zawodowym i biznesowym. Planuje się również, aby program ten wychodził także poza wspomnianą sferę zawodową i przenikał wszystkie sfery życia. Jak wskazuje badanie europejskiej opinii publicznej, Eurobarometr, ludzie chcą skutecznej walki z dyskryminacją nie tylko w zakładach pracy, ale w życiu codziennym.

Rok 2007 stoi przed wyzwaniem osiągnięcia 3 konkretnych celów:

1) lepszego informowania społeczeństwa o ich prawach,
2) przedstawiania i rozwoju inicjatyw, zachęt i pomysłów na wyrównywanie szans oraz walkę w dyskryminacją
3) podkreślania korzyści z wielokulturowości oraz aktywnego starzenia się społeczeństwa

Wydarzenia, w ramach Europejskiego Roku Wyrównywania Szans – konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania będą odbywać się pod 4 głównymi hasłami: praw (tzn. upewnianie się, że Europejczycy są świadomi swoich praw do równości i wolności), reprezentacji (tzn. dążenie do zwiększonego udziału wszystkich grup społecznych), identyfikacji (tzn. afirmacji różnorodności), szacunku (tzn. eliminacji stereotypów, uprzedzeń oraz przemocy).

Europejski Rok Wyrównywania Szans angażuje nie tylko opinię publiczną, ale także innych uczestników, takich jak organizacje reprezentujące interesy ludzi dotkniętych dyskryminacją i nierównym traktowaniem, związki pracowników i pracodawców oraz wiele organizacji pozarządowych. Poza Komisją Europejską aktywne też będą inne instytucje europejskie, między innymi Parlament Europejski i Komitet Regionów.

Więcej o terminach poszczególnych wydarzeń można znaleść pod adresem:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=EV

Przemowa Vladimira Špidly, komisarza ds. zatrudnienia, spraw socjalnych i wyrównywania szans, inaugurujaca Europejski Rok Wyrównywania Szans z dnia 30 stycznia 2007 w Berlinie:
http://ec.europa.eu/employment_social/speeches/2007/vs_070130_en.pdf

Najważniejsze akty prawne UE na temat walki z dyskryminacją:
Traktat Amsterdamski, Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Więcej o uczestnikach Europejskiego Roku Wyrównywania Szans:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=KP

Wielkopolska na International Contact Days

dniach 11 - 12 marca br. Wielkopolska wzięła udział w wydarzeniu o nazwie International Contacts Days, które odbyło się w Centrum Wystawienniczym Heyzel w Brukseli. Impreza, w której uczestniczyli przedstawiciele państw i regionów oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców z całego świata, zorganizowana została wspólnie z Fundacją  “Flemings in the World” oraz stowarzyszeniem “Association of French speaking Belgian Expatriates. Celem Contact Days była prezentacja potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i turystycznego regionów, nawiązanie kontaktów z izbami handlowymi i  turystycznymi oraz inwestorami i przedsiębiorcami z terenu Belgii i z zagranicy. Dla zwiedzających była to także doskonała okazja, aby zapoznać się z możliwością rozpoczęcia biznesu, zainwestowania, podjęcia pracy czy studiów w prezentowanych regionach.Większość pytań dotyczyła kwestii zakupu nieruchomości, inwestycji w rolnictwie oraz turystyki. Zainteresowani pytali o ceny mieszkań prywatnych, jak i lokali pod wynajem. Inwestycje rolnicze dotyczyłyby głównie zakupu lub dzierżawy pól pod oprawę zbóż. Rolnicy chcieliby zainwestować w pola o powierzchni co najmniej 60 hektarów, które mogłyby zapewnić satysfakcjonujące zyski. Zainteresowanie turystyczne to nie tylko turystyka miejska, ale także agroturystyka, dostępność ścieżek turystycznych i rowerowych. Bogactwo jezior i lasów Wielkopolski wyróżnia nasz region i sprawia, że jest on jednym z atrakcyjniejszych i bardziej rozpoznawanych. W wystawie oraz licznych konferencjach wzięło udział ponad 50 państw i regionów. Gościem honorowym tegorocznej imprezy była Polska, dlatego na zaproszenie organizatorów odpowiedziało osiem polskich województw. Oprócz Wielkopolski prezentowały się: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Dolnośląskie, Opolskie,  Podkarpackie, Pomorskie i Śląskie. W wystawie udział wzięła również Polska Organizacja Turystyczna, a całe wydarzenie ze strony polskiej koordynował Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.

więcej informacji: http://www.international-days.org.

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji

Jakie kroki podejmie Komisja Europejska, aby wywiązać się z zobowiązania wprowadzenia celów odnowionej Agendy Lizbońskiej? Jak można najefektywniej zainwestować pieniądze UE, aby wesprzeć wzrost gospodarczy i zatrudnienie?

 

Pierwszy Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) został wprowadzony w styczniu 2007 roku, jako odpowiedź na pytanie, jak najefektywniej osiągnąć cele odnowionej Agendy Lizbońskiej. CIP przewidziany jest na 7 lat (od 2007 do 2013) i będzie dysponować budżetem około 3,6 mld euro. Oznacza to wzrost rocznych wydatków na konkurencyjność i innowacje do 2013 o 60% w porównaniu z rokiem 2006.

 

Trzema poszczególnymi podprogramami wewnątrz CIP są:

 

- Program Przedsiębiorczości i Innowacji

 

- Program Wspierania Polityki ICT (Information and Communications Technology)

 

- Program „Inteligentna Energia dla Europy”

 

Dominującym tematem całego programu będą ekoinnowacje.

 

Budżet na lata 2007 – 2013

 

 

€ mln

1. Program Przedsiębiorczości i Innowacji

2166

   Ekoinnowacje

  (430)

   Instrumenty finansowe

 (1130)

2. Program Wspierania Polityki ICT

  728

3. Program „Inteligentna Energia dla Europy”

  727

 Razem

3621

 

 CIP należy do jednego ze sztandarowych programów mających znaczący wpływ na pracę Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J.M. Barroso od 2007 roku. Programy te zostaną równolegle wprowadzone i będą się nawzajem uzupełniać. CIP jest również uzupełnieniem innych ważnych inicjatyw takich jak polityka spójności, polityka badawczo-rozwojowa czy kształcenie ustawiczne.

 

Program Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Program ten łączy dotychczasową działalność Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości oraz część technologii środowiskowych Programu LIFE. CIP został ponadto oparty na działalności innowacyjnej, sprawdzonej już w poprzednich programach badawczo-rozwojowych

 

Celem programu jest pomoc dla przedsiębiorstw przy wprowadzaniu innowacji poprzez dostęp do kapitału - dzieląc ryzyko i szanse z prywatnymi inwestorami oraz dostarczając poręczeń i gwarancji do narodowych programów gwarancji. Instrumenty finansowe poprowadzi Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

 

Program umożliwi także Małym i Średnim Przedsiębiorcom (MŚP) jasny, łatwy i sprawny dostęp do UE poprzez sieci wsparcia biznesu, przy pomocy licznych Europejskich Centrów Informacji (Euro Info Centres) oraz Centrów Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centres). Dostęp MŚP do tych usług powinien być także uproszczony na podstawie zobowiązania „no wrong door”, optymalizującego współpracę między istniejącymi usługami i panelami wsparcia technicznego, który ma na celu utworzenie jednego punktu świadczącego usługi w każdym zakresie. Zaproszenie do składania projektów nastąpiło w grudniu 2006 roku.

 

Korzystne warunki dla innowacji będą polepszane poprzez różnego rodzaju innowacyjne akcje, włączając w to np. wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi oraz badanie stanu innowacji w gospodarce i polityki innowacyjnej.

 

W skład CIP wchodzą zarówno wypróbowane programy, jak i nowe elementy:

 

- instrument kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw

 

- „sekurytyzacja” (forma zarządzania wierzytelnościami) portfeli kredytowych banków MŚP

 

- wzmocniona rola sieci wsparcia innowacji i przedsiębiorstw

 

Program Wspierania Polityki ICT

 

Program ten został zbudowany na dotychczasowych celach programów takich jak e-Ten, Modinis i e-Content, ale także utrzymuje cele nowej zintegrowanej strategii i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne

 

Celem programu ICT jest pobudzenie zrastających się rynków sieci elektronicznych, mediów czy cyfrowych technologii. Sprawdzi to możliwe rozwiązania wąskiego gardła, utrudniającego szerokie rozpowszechnienie elektronicznych usług w Europie, a także wesprze modernizację usług sektora publicznego w kierunku wzrostu produktywności i jakości usług.

 

Program poprzez wsparcie polityki ICT będzie swoimi środkami:

 

- wspierać komisję w działaniach badawczych i ustanawiania prawa, pobudzając nowo powstałą gospodarkę cyfrową opartą na konwergencji usług internetowych, mediów oraz nowych urządzeń elektronicznych

 

- dostarczać pomostu łączącego inwestycje w badania oraz szerokie ich zastosowanie, oferując teren pod badanie paneuropejskich usług elektronicznych w sektorze publicznym i prywatnym

 

- wzmacniać różnorodność kulturową i językową Europy poprzez wsparcie produkcji i dystrybucję europejskich rozwiązań cyfrowych

 

- wspierać rozwój otwartego, zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego, stymulując innowacyjne podejście do integracji, jakości życia oraz usług publicznych

 

Program „Inteligentna Energia dla Europy”

 

 

 

Program „Inteligentna Energia dla Europy” wspiera użycie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wzrost efektywności energii. Stawia sobie za cel przyspieszenie działań zgodnych ze strategią UE i jej celami w obszarze trwałego zaopatrzenia w energię, zwiększenia udziału odnawialnej energii oraz dalszą redukcję zużycia energii. Do powyższych działań należą:

- Wzrost zużycia oraz  zapotrzebowania na efektywne źródła energii

 

- Promocja odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacja energii

 

- Stymulacja dywersyfikacji paliw oraz efektywności energii w sektorze komunikacyjnym

 

Program ten przyczynia się zatem do wzrostu poziomu inwestycji w nowych i najbardziej wydajnych technologiach oraz zlikwidowania przepaści dzielącej odnoszącą sukces prezentację innowacyjnych technologii a jej rzeczywistym wprowadzeniem na rynek masowy. Ponadto wesprze administrację w rozwoju strategii i polityk oraz adaptację istniejących regulacji.

 

Więcej informacji:

 

- DECYZJA NR 1639/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007–2013)

 

- Informacja prasowa (01.06.2006)

 

-Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013)

 

- Dokument roboczy Komisji - SEC(2005) 433 z dnia 6 kwietnia 2005

 

oraz

 

European Commission
Enterprise & Industry DG
B-1049 Brussels
Belgium
Fax: +32 (0)2 298 79 50
E-mail:
entr-cip@ec.europa.eu

 

Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

Konferencja Odnawialna energia: Możliwości i korzyści dla krajów rozwijających się"

Dnia 28 lutego br. w hotelu Crown Plaza w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja pt.:„Odnawialna energia: Możliwości i korzyści dla krajów rozwijających się”, zorganizowana przez fundację Konrad-Adenauer-Stiftung przy współpracy z EastWest Institute. Spotkanie otworzył dr Gerhard Wahlers, przewodniczący departamentu  współpracy międzynarodowej w Konrad-Adenauer-Stiftung, a następnie wszystkich przywitał ambasador i wiceprezydent Ortwin Henning z EastWest Institute.

           Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami z zakresu odnawialnych źródeł energii a liderami gospodarczymi, naukowcami, pracownikami organizacji non-profit i urzędnikami europejskimi na temat możliwości i korzyści płynących z odnawialnych technologii jako ważnego katalizatora innowacji i zatrudnienia w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

           Polityka energetyczna to ostatnio bardzo ważny temat w Unii Europejskiej. To także jeden z głównych priorytetów UE pod prezydencją niemiecką oraz grupy G8 w 2007 roku, której również przewodniczą Niemcy. Świat boryka się dziś z wieloma problemami w tej dziedzinie: rosnącym popytem na energię, zmniejszającymi się źródłami, rosnącymi cenami ropy i gazu oraz niebezpieczeństwem zmian klimatycznych. Z tych powodów odnawialna energia, jak na przykład generacja elektryczności z energii słonecznej, wiatru, wody i biomasy nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego też bardzo ważna jest debata energetyczna z krajami najszybciej rozwijającymi się, będącymi również  importerami netto ropy naftowej i gazu ziemnego, stojącymi w obliczu podobnych wyzwań.

           Spotkanie było także okazją do zwrócenia uwagi na fakt, iż wraz ze zwiększającym się niedoborem energii zastosowanie nowych technologii energetycznych na dużą skalę będzie coraz ważniejsze dla przyszłości odnawialnej energii. Alternatywna energia jeszcze nie weszła w pełni  do głównego nurtu podstawowego użycia energii i generatorów mocy. Grupa robocza utworzona w ramach G8 (“G8 plus five legislator’s dialogue on climate change” ) oszacowała ostatnio, że w ramach szybkiego procesu industralizacji, Chiny, Indie i inne  gospodarki przejściowe z dużym zapotrzebowaniem na energię, zainwestują 250 mld euro rocznie w produkcję nowej energii przez kolejne 30 lat. Zakładając, że inwestycje pójdą w stronę czystej energii i zmniejszenia użycia węgla, potrzebne będzie dodatkowe 40 mld euro, które nie są dostępne. Europejskie gospodarki były w stanie przez ostatnie dekady tak się zmodernizować i przejść na tańsze wykorzytanie ropy i gazu, że nie musiały aż tak martwić się o środowisko. Dlatego też kraje przemysłowe powinny wesprzeć adapatację technologii w krajach rozwijających się. Kraje rozwijające się dostarczają ogromnego potencjału i możliwości zwiększenia efektywności przy jednoczesnym cięciu kosztów, stosując nowe źródła energii. Dla osiągnięcia porozumienia potrzebne jest inteligentne partnerstwo krajów na poziomie lokalnym i regionalnym. Przykladowo: jeśłi  Chiny konsekwentnie zainwestują w energię odnawialną będą mogły równie konsekwentnie obniżyć koszty produkcji energii słonecznej, wiatrowej, biopaliw i biogazu tak, jak to już uczyniły z innymi produktami.

 

 

 

Wielkopolska na OPEN DAYS 2007

Region Wielkopolski po raz trzeci już weźmie udział we wpisanym niemal na stałe do brukselskiego kalendarza  „Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli” znanym pod skrótową nazwą OPEN DAYS (zobacz informacje nt. wcześniejszych edycji – 2006,2005). Jego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach  8-11 października br. i tak jak co roku składać się będzie z serii warsztatów tematycznych organizowanych wspólnie przez konsorcja przedstawicielstw regionów europejskich w  Brukseli, Komisję Europejską oraz Komitet Regionów. Każdego roku na wydarzenie to przyjeżdża parę tysięcy praktyków- ekspertów ze wszystkich regionów UE, aby nie tylko podzielić się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniami, ale również znaleźć potencjalnych partnerów do projektów, czy zapoznać się z najlepszymi praktykami, rozwiązaniami w danym obszarze tematycznym.

Tegoroczne OPEN DAYS koncentrować się będą wokół 5 tematów-haseł:

- Przyciąganie inwestorów: regiony i miasta pokazują jak to działa

- Bliskość ma znaczenie: klastry, a rozwój regionalny

- Wydając mądrze: Partnerstwa Publiczno-Prywatne i inżynieria finansowa

- Przekraczanie granic: sieci współpracy i najlepsze praktyki na rzecz wzrostu i  zatrudnienia

- Sprawdzanie wykonania: Jak wdrażane są nowe programy.

W tym roku Wielkopolska wchodzić będzie w skład prowadzonego przez brukselskie Przedstawicielstwo Płn. Prowincji Holenderskich konsorcjum 9 regionów : Dolnej Saksonii, Województwa Dolnego Śląska, brytyjskich regionów - Yorkshire and the Humber oraz  East Midlands, Górnej Austrii, Regionu Pilzen, a także regionów Wschodnich i Płn. Prowincji Holenderskich.

Podobnie jak w ubiegłym roku nasze konsorcjum podzieliło się na dwie tematyczne grupy odpowiedzialne za przygotowanie warsztatów w ramach obranych tematów.
Grupa w której znajduje się nasz region (razem z woj. Dolnego Śląska, Yorkshire and Humber oraz Wsch.Prowincji Holenderskich) przygotuje warsztat nt. klastrów i ich wpływu na rozwój regionu (2 temat). Pozostałych 5 partnerów konsorcjum  przygotuje warsztat nt. współpracy międzyregionalnej na rzecz wsparcia rozwoju i zatrudnienia.   

Głównymi zagadnienieniami pierwszego warsztatu z udziałem przedstawiciela Wielkopolski będą m.in. czynniki decydujące o sukcesie rozwoju klastrów w regionie, najlepsze praktyki w ich budowaniu, także poziom zaangażowania władz regionalnych i sektora publicznego we wspieraniu procesu tworzenia klastrów w regionie (również w zakresie finansowania). Poruszane będą także problemy transferowalności zarówno poszczególnych modeli klastrów jak i w.w. najlepszych praktyk pomiędzy różnymi regionami,  kwestie zaangażowania i roli sektora badawczo-naukowego w ich funkcjonowanie, a także rzeczywisty wpływ klastrów na rozwój regionalny (w tym umiędzynarodowienie i ekspansję eksportową MŚP należących do klastrów, powstawanie nowych, innowacyjnych produktów i usług, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu itp.).

Oba warsztaty będę miały formę debaty z udziałem paneli zaproszonych ekspertów oraz szerokiej publiczności składającej się z praktyków oraz ekspertów regionalnych przybyłych na OPEN DAYS z różnych reginów  UE.

Moderatoremi dyskusji będą przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach całego wydarzenia wyodrębniona zostanie część poświęcona nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz promocji walorów inwestycyjnych uczestniczących w OPEN DAYS regionów – tzw. Investors Cafe. Składać się na nią będą warsztaty i seminaria z udziałem przedstawicieli biznesu, władz regionalych i lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, instytucji wpierania przedsiębiorczości, inwestycji, innowacji itp., a także targi biznesowo-inwestycyjne - zlokalizowane w budynku Komitetu Regionów.

Poza w.w. wydarzeniami w Brukseli, w ramach OPEN DAYS planowane są również tzw. wydarzenia zdecentralizowane w poszczególnych regionach europejskich (przez cały miesiąc październik) mające na celu rozpowszechnienie i promocję tego wydarzenia.

Po raz pierwszy organizatorzy OPEN DAYS zrezygnowali z prezentowania produktów regionalnych podczas tzw. oficjalnej recepcji europejskiego tygodnia.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie organizatorów OPEN DAYS 2007.

Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej

Informacja prasowa 

Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej (BITS) i Garlaban-Huveaune-Sainte-Beaume (GHB) uruchomiły 2 grudnia 2006 roku Sieć Regionalnych i Lokalnych Samorządów (Regional and Local Authorities Network). Prawie stu uczestników z kilkunastu regionów reprezentujących 16 różnych państw wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym w Komitecie Regionów w Brukseli.
Sieć ta umożliwi wspieranie partnerstwa między tymi, których misją jest rozwijanie dostępu do turystyki dla jak najszerszej grupy osób w ramach zrównoważonego rozwoju.
Na sesji otwarcia głos zabrali, m.in. Juan Mendoza, doradca w Europejskim Komitecie Społeczno-Gospodarczym oraz Norberto Tonini, przewodniczący BITS.
Głównym celem tej nowej międzynarodowej sieci jest wspieranie idei partnerstwa oraz wymiana dobrych praktyk między lokalnymi i regionalnymi udziałowcami w sektorze turystycznym. To wiąże się też z inicjatywami, które ułatwiają dostęp do turystycznego wypoczynku obywatelom regionów i lokalnych społeczności. Istotne jest również tworzenie turystycznej infrastruktury na tych obszarach.
Decyzja o ustanowieniu takiej sieci jest wynikiem spotkania władz i samorządów odpowiedzialnych za  turystykę na poziomie lokalnym i regionalnym, zorganizowanego przez BITS podczas ostatniego Światowego Kongresu poświęconego Turystyce Społecznej, który odbył się w Aubagne, Francja, w maju 2006 r.
Sieć jest otwarta na samorządy lokalne i regionalne oraz inne podmioty działające w sferze turystyki lub sektora społecznego. Społeczność (GHB) w Aubagne, we Francji, obejmie przewodnictwo i prowadzenie sekretariatu sieci. 

Z załączeniu znajduje się formularz - wniosek o członkostwo.  

BITS : Rue Haute, 26-28 1000 Bruxelles/ Belgique Tél : + 32 2 549 56 89/90 Fax : + 32 2 514 16 91 info@bits-int.org - www.bits-int.org

Programu Socrates Erasmus obchodzi swoje 20-letnie urodziny !

20-lecie Programu Socrates Erasmus swiętowali w Brukseli studenci – obecni jak i byli beneficjenci programu, podczas całodniowej, otwierającej urodzinowy jubileusz konferencji oraz towarzyszącym jej 2-dniowym wydarzeniom zorganizowanym przez sieć studentów Programu Erasmus - ESN (Erasmus Student Network www.esn.org) i Dyrekcję Generalną ds. Edukacji Komisji Europejskiej.

Wspólnotowy Program Socrates Erasmus wystartował w 1987r. mając na celu podniesienie jakości edukacji oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym - poprzez stymulowanie międzynarodowej współpracy między uniwersytetami, europejskiej mobilności, a także poprawę transparentności i pełnego uznawania studiów i kwalifikacji naukowych na terenie UE. Cel Programu realizowany jest za pomocą różnych działań obejmujących m.in. międzynarodową wymianę studentów i wykładowców, opracowywanie przez uniwersytety wspólnych międzynarodowych programów studiów, tworzenie sieci tematycznych i naukowych pomiędzy różnymi departamentami i wydziałami uczelni w całej Europie, organizowanie kursów językowych czy wprowadzenie jednolitego, europejskiego systemu ocen i zaliczeń przedmiotów w szkolnictwie wyższym (ECTS – European credit transfer system).

Działania w ramach Program Socrates ERASMUS obejmują studentów i kadrę naukową uczelni wyższych w 27 państwach członkowskich UE, 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz Turcji. Obecnie ponad 2000 instytucji szkolnictwa wyższego z w.w. 31 krajów uczestniczy w Programie, w ramach którego już ponad 1.2 mln studentów skorzystało z możliwości studiowania za granicą.

Podczas konferencji, w której poza studentami i reprezentantami świata naukowego uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego (w tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström oraz Komisarz ds. Edukacji - Ján Figel) wiele czasu poświęcono realnej ocenie Programu Socrates Erasmus i korzyściom które niesie uczestniczącym w nim studentom oraz kadrze naukowej (w tym zwiększenia możliwości zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej itp.).

Przeprowadzona przez niemiecki Uniwersytet w Kassel analiza zatytułowana „The professional value of Erasmus mobility” (w załączeniu) podkreśla duże znaczenie i wkład programu w poszerzanie międzynarodowych kompetencji studentów oraz zwiększanie mobilności absolwentów Erasmusa w obejmowaniu międzynarodowych stanowisk w ramach ich późniejszych karier zawodowych. Z raportu wynika również, iż pracodawcy znacznie wyżej cenią sobie absolwentów z doświadczeniem zagranicznym - biorąc pod uwagę ich kompetencje, a wielu z nich jest wręcz przekonana o łatwiejszym osiąganiu przez nich sukcesów zawodowych w dłuższej perspektywie czasu. O znacznym "zawodowym" wkładzie programu przekonani są także przedstawiciele kadry naukowej uczelni wyższych wskazując na zarówno zwiększenie swoich kompetencji (nowych naukowych i pedagogicznych metod, technik, podejść) jak i „umiędzynarodowienia” działalności i reputacji uczelni wyższych uczestniczących w programie.

Jakkolwiek wpływ programu na powiększenie kompetencji zawodowych abslowentów w zakresie specjalistycznej wiedzy postrzegany jest jako relatywnie ograniczony, to w zakresie tzw kompetencji horyzontalnych (języki obce, łatwość pracy w środowisku międzynarodowym – szczególnie ważna w dzisiejszej globalnej gospodarce, a także pewność siebie i swoich umiejętności, zdolność osiągania zakładanych celów itp.) jest znaczny.

I tak, studenci Erasmusa, mimo, iż nie mogą liczyć na wyższy status czy dochód niż ich „niemobilni” koledzy, to jednak mają łatwiejszy dostęp do zatrudnienia, są bardziej międzynarodowo mobilni, przejmując tym samym wiele zawodowych zadań i funkcji wymagających międzynarodowego doświadczenia (absolwenci i studenci z Europy Środkowo-Wschodniej wskazują na ogólne korzyści w obu kategoriach).

Bazujący na ankietach raport wskazuje również, iż zarówno eksperci jak i pracodawcy doceniają nie tylko te kompetencje uzyskane w ramach studiów za granicą -służące obejmowaniu międzynarodowych funkcji czy stanowisk, ale również ponadprzeciętne kwalifikacje z zakresu różnych obszarów wiedzy, ogólnych kompetencji intelektualnych, zawodowych wartości czy zdolności interpersonalnych i komunikacji społecznej.

Jednakże, jak sugerują autorzy raportu – znaczenie, wyjątkowość doświadczeń i korzyści w ramach programu Socrates Erasmus wydają się stopniowo zmniejszać, z racji rosnącej ogólnej globalizacji i umiędzynarodowienia praktycznie każdej sfery naszego społeczno-gospodarczego życia (co widoczne jest przy porównaniu wpływu programu na osiąganie przewagi na rynku pracy wykazywane przez poszczególne generacje ankietowanych absolwentów programu Erasmus). Przy obecnej, zwiększającej się międzynarodowej mobilności wewnątrz UE, gdzie międzynarodowe doświadczenie wśród studentów, jak i późniejszych absolwentów staje się coraz bardziej powszechne, program, który z początku nosił pewne cechy unikalności, dziś stał się jedną z wielu możliwości i form jego pozyskania - ale z której z pewnością warto skorzystać (szczególnie, iż oferuje pomoc finansową w tym zakresie)

Pełny raport Uniwersytetu w Kassel dostępny jest w załączeniu.

Raporty – ankiety ESN będące oceną jakości samego programu przez studentów dostępne są na stronie internetowej ESN
http://www.esn.org/survey/?s=survey05

Więcej infromacji o Programie Socrates Erasmus i jego najnowszej edycji na lata 2007-2013 znaleźć można na stronach DS. ds. Edukacji Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html