mt_ignore

Europejska Transregionalna Sieć na rzecz Włączenia Społecznego (Retis) poszukuje partnerów do współp

Retis poszukuje partnerów regionalnych i lokalnych do trzyletniej współpracy w ramach programu wspólnotowego PROGRESS. Bliższe informacje na stronie RETIS i w załączniku.

Retis jest jedną z 10 sieci Europejskich uznawanych i współfinansowanych przez Komisję Europejską działających na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego. Retis składa się z europejskich władz regionalnych i samorządowych. Retis organizuje wymianę dobrych praktyk między członkami i jest ich łącznikiem z Unią Europejską.

W zakresie strategii ogólnej, Retis chce bronić i promować interesy polityczne władz regionalnych i samorządowych, w szczególności poprzez dążenie do realizacji następujących ogólnych celów:
- organizowanie i wzmacnianie dialogu, wzajemne konsultacje i współpraca między europejskimi władzami regionalnymi i samorządowymi przy jednoczesnym szacunku dla i sprzyjaniu różnorodności kulturowej
- promowanie opracowywania, przyjmowania, realizacji i oceny strategii włączenia społecznego przez władze na szczeblu lokalnym oraz monitorowanie zastosowania zasady subsydiarności i komplementarności administracyjnej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
- organizowanie grup roboczych, szkoleń, seminariów i wymiany dobrych praktyk
- opracowywanie we współpracy z uniwersytetami oraz administracją lokalna badań i innych dokumentów.

Dotychczas, do sieci przystąpiło ponad 40 regionów i miast. Lista członków dostępna jest pod linkiem: http://retis.ox2.be/site/index.cfm?BID=31&SID=1&TID=3&MID=3&ART=52&LG=2

Zainteresowani współpraca proszeni są o jak najszybszy kontakt z:
Corine Barella
Communication Officer- RETIS
http://retis.ox2.be/
Tel: +32 2 230 80 72
Fax: +32 2 230 00 84
com.retis@skynet.be
Bâtiment "le Peuple"
Rue Saint-Laurent 36-38
B-1000 Bruxelles
Belgique

   

Uzgodniono kolejny zestaw programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

25 lipca 2007 uzgodniono kolejny zestaw programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dla Niemiec (5 landów), Irlandii, Włoch (2 regiony), Irlandii Północnej, Polski i Słowenii.

Dzisiaj Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (składający się z przedstawicieli 27 państw członkowskich) wydał pozytywna opinię w sprawie programów rozwoju obszarów wiejskich Niemiec (ramy krajowe + 5 landów), Irlandii, Włoch (2 regiony), Irlandii Północnej, Polski i Słowenii na lata budżetowe 2007-2013. Wymienione programy zostały opracowane, tak by zagwarantować infrastrukturę, stworzyć nowe możliwości uzyskiwania dochodów dla regionów wiejskich, promować wzrost i walczyć z bezrobociem. W najbliższych tygodniach programy muszą zostać jeszcze formalnie przyjęte przez Komisję. Zatwierdzanie programów dla innych krajów i regionów będzie następowało w kolejnych miesiącach.

Stanowiąca część fundamentalnych reform Wspólnej Polityki Rolnej polityka rozwoju obszarów wiejskich również została poddana weryfikacji. Komisja przeprowadziła wszechstronną analizę polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozszerzoną ocenę wpływu przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a następnie w czerwcu 2004 r. przedłożyła wniosek. We wrześniu 2005 r. Rada przyjęła zreformowaną politykę rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013[2], która charakteryzuje się zachowaniem niektórych założeń oraz zmianą innych. Nadal zapewnia ona zestaw środków, z których państwa członkowskie mogą wybierać i w ramach których otrzymują finansowe wsparcie Wspólnoty w kontekście zintegrowanych programów rozwoju obszarów wiejskich. Zmieniono natomiast sposób, w jaki programy te są rozwijane poprzez położenie nacisku na strategiczną istotę i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W celu realizacji tych założeń przyszła polityka rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech wspólnie uznanych za priorytetowe dziedzinach (osiach):

  1. Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa
  2. Wspieranie zarządzania gruntem i poprawa stanu środowiska
  3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania dywersyfikacji działalności gospodarczej

Prowincja Genua poszukuje projektu, do którego mogłaby się przyłączyć w ramach inicjatywy unijnej PR

Prowincja Genua poszukuje projektu, do którego mogłaby się przyłączyć w ramach inicjatywy unijnej PROGRESS (zaproszenie do składania wniosków VP/2007/014). Projekt ma dotyczyć kwestii zatrudnienia i spraw socjalnych.

Link dotyczący zaproszenia do składania wniosków:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1565

Zainteresowani posiadaniem włoskiego partnera proszeni są o kontakt:
Roberta Ottaviani, Graziella Amato, Marizia Mister
Mail: pdl.sviluppoprogetti@provincia.genova.it
Tel.: +39 01.05.49.75.86
Fax.: +39 01.05.32.379


-----Original Message-----
From: urpl [mailto:urpl@casaliguria.org]
Sent: Friday, July 20, 2007 11:09
To: urpl
Cc: pdl.sviluppoprogetti@provincia.genova.it
Subject: PROGRESS - Partner search
Importance: High

Dear colleagues,
Please find a partnership proposal from the employment and social affairs department of the Province of Genoa (Italy) who is willing to participating, as partner, in a project within PROGRESS programme (CALL for Proposals VP/2007/014 “Promotion of geographic and job to job mobility for workers in the EU”). Link to call: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1565
If you are interested in having an Italian partner for your project please contact:

Roberta Ottaviani, Graziella Amato, Marzia Mistero
Mail: pdl.sviluppoprogetti@provincia.genova.it
Province of Genoa
Employment and Social Affairs – Development of Projects
Via Cesarea 14
16122 Genova
Tel. +39 010 5497586
Fax. +39 010 532379
Web site: www.provincia.genova.it/lavoro

Feel free to forward this message to any of your colleagues or contacts who may be interested.
Find attached a description of the department activities.
Best regards,
Andrea Da Pozzo

Konsumenci zyskują na otwarciu rynków

Większa konkurencyjność, niższe ceny i satysfakcja konsumentów to tylko niektóre korzyści płynące z otwarcia rynków w sektorach, takich jak telekomunikacja czy transport. Komisja wydała właśnie piąte sprawozdanie na temat wydajności branż sieciowych, w którym analizuje sukcesy i napotkane trudności.

Branże sieciowe, czyli m. in. telekomunikacja, usługi pocztowe, elektryczność, gaz i transport lotniczy, drogowy i kolejowy, reprezentują łącznie około 8% wartości dodanej UE. Są też miejscem pracy dla ponad 10 milionów osób. Według sprawozdania Komisji otwarcie branż sieciowych na konkurencję przyniosło korzyści użytkownikom, zmuszając dostawców usług do utrzymywania na niskim poziomie kosztów i cen. Wciąż wzrasta wydajność takich branż jak i zadowolenie konsumentów z jakości świadczonych usług. Zaobserwowano także poprawę dostępu do usług po przystępnych cenach dla osób gorzej sytuowanych. Jednak między poszczególnymi branżami, a także poszczególnymi państwami członkowskimi, dają się zauważyć znaczące różnice. Podstawowym problemem w niektórych państwach członkowskich są opóźnienia w otwarciu rynku i usuwanie prawnych i technicznych barier dla nowych podmiotów. Dość wolno rozwija się także konkurencja w sektorach usług pocztowych, kolejowym i energetycznym.
„Unijna polityka otwarcia na konkurencję telekomunikacji, transportu i innych branż sieciowych jest właściwa, ponieważ doprowadziła do zwiększenia ich konkurencyjności poprzez wywieranie presji na rzecz obniżki cen, nie wpływając jednocześnie na usługi i ich jakość”, powiedział Joaquín Almunia, komisarz ds. gospodarczych i walutowych, dodając jednak, że wciąż „pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by konsumenci europejscy mogli w pełni czerpać korzyści z konkurencji”.

Konkurencja oznacza większą wydajność
Zmiany regulacyjne dotyczące branż sieciowych stworzyły odpowiednie podstawy dla bardziej konkurencyjnych rynków, oferujących nowe i lepsze produkty. Przykładowo liczba bezpośrednich połączeń lotniczych między miastami europejskimi podwoiła się od 1992 r. Jeśli chodzi o sektor telekomunikacji, rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych był w znacznej mierze stymulowany dzięki przepisom UE, natomiast w przypadku sektora energetycznego gospodarstwa domowe mają obecnie możliwość wyboru dostawcy elektryczności zgodnie z własnymi preferencjami co do sposobu jej produkcji.

W wyniku zmian struktury branż sieciowych ogólnie wzrosła ich wydajność. W rzeczywistości w ostatnim dziesięcioleciu ceny wręcz spadły, w szczególności w sektorze telekomunikacji (o 40% w ujęciu realnym) i transportu lotniczego bądź utrzymały się na tym samym poziomie. Natomiast korzyści w sektorze energetycznym są mniej widoczne, bowiem proces liberalizacji w tym przypadku jest zjawiskiem nowym. Dodatkowo w tym samym czasie nastąpił gwałtowny wzrost cen ropy i gazu na świecie po 2004 r. (cena baryłki zwiększyła się ponad dwukrotnie i w sierpniu 2006 r. osiągnęła rekordową w historii wysokość 78 USD). W niektórych państwach członkowskich niezadowalająca sytuacja na rynkach energii wynika również z niewłaściwego wdrażania ram regulacyjnych, szczególnie w odniesieniu do rozdzielenia produkcji od sieci infrastruktury przesyłowej.
Wydajność branż sieciowych wzrastała szybciej niż w innych sektorach gospodarki: w okresie 1993–2003 roczny wzrost wydajności pracy w sektorze komunikacji (7,6%) i łącznie w sektorze energetycznym i gospodarki wodnej (5,9%) znacznie przekroczył wzrost wydajności całej gospodarki (1,8%). W wielu przypadkach, wraz ze wzrostem wydajności, następowało zwiększenie zatrudnienia, wbrew twierdzeniom, że te dwie tendencje wzajemnie się wykluczają. Ponadto w wielu państwach członkowskich liczba miejsc pracy stworzonych przez nowe podmioty w sektorze telekomunikacji znacznie przewyższyła utracone miejsca pracy w przedsiębiorstwach od lat istniejących na rynku. Jakość i dostępność świadczonych usług pozostała na stałym poziomie, choć nadal istnieje możliwość ich poprawy. W tym czasie ceny usług stały się bardziej przystępne, szczególnie w nowych państwach członkowskich. Prawdopodobnie największe korzyści odniosą gospodarstwa domowe o niskich dochodach, w przypadku których wydatki na usługi branż sieciowych stanowią znaczną cześć ogółu ich wydatków.

W kontekście omawianej poprawy wydajności niedawno przeprowadzone badanie poziomu zadowolenia konsumentów wskazuje, że konsumenci w UE są na ogół zadowoleni z oferowanych usług. Większość konsumentów (ok. 50-70%) uważa również, że ich interesy są „dobrze chronione”. W 2006 r. Komisja przyjęła po raz pierwszy wykaz przewoźników lotniczych objętych zakazem prowadzenia działalności w europejskiej przestrzeni powietrznej ze względu na nieprzestrzeganie przez nich minimalnych norm bezpieczeństwa. Jednocześnie wzmocniono prawa podróżujących drogą lotniczą osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Mimo tych ulepszeń i ogólnego zadowolenia konsumenci nadal wykazują niechęć lub bierność, jeśli chodzi o wybór usługodawców nowych na rynku, co można wytłumaczyć kosztami takiej zmiany oraz trudnościami z porównaniem różnych ofert (38% konsumentów wymienia taką trudność).

Sprawozdanie wskazuje również na potrzebę dalszej integracji rynków na poziomie UE. Wśród przeszkód uniemożliwiających klientom czerpanie pełnych korzyści płynących z konkurencji wymienia się niewystarczające uprawnienia organów regulacyjnych w niektórych państwach członkowskich, niedostateczną przepustowość lub niewystarczające wykorzystanie połączeń transgranicznych oraz pionową integrację transportu, dystrybucji i dostaw. Do końca tego roku Komisja przedłoży wniosek legislacyjny w celu wzmocnienia ram regulacyjnych, szczególnie w odniesieniu do zarządzania widmem radiowym w sektorze telekomunikacji oraz oddzielenia obsługi sieci przesyłowych energii elektrycznej od działalności związanej z jej produkcją i dostawą.

Pełen tekst sprawozdania oraz szczegółowy załącznik są dostępne na stronie internetowej.

RegioStars 2008

Informujemy, że nadal istnieje możliwość zaproponowania kandydatury do nagrody RegioStars 2008 przyznawanej dla innowacyjnych projektów.

Celem konkursu jest wskazanie na dobre praktyki w zakresie innowacji. Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w następujące tematy:
 
  Regionalna gospodarka oparta na wiedzy i innowacji technologicznej.
   1. Wsparcie dla klastrów i sieci biznesu.
   2. Transfer technologii z instytutów badawczych do MŚP.

   Zrównoważony rozwój gospodarczy.
   3. Wydajność energetyczna i odnawialna energia.
   4. Technologie ochrony środowiska.

Procedura wyboru projektu zależy od władz regionalnych
Obowiązują następujące warunki ubiegania się o nagrodę:
- złożenie formularza zgłoszeniowego do 28.09.2007r.;
- formularz zgłoszeniowy powinien zostać złożony  przez Władzę Zarządzającą funduszami strukturalnymi w regionie;
- dopuszczalne jest zgłoszenie 1 kandydatury z regionu;
- projekt powinien być współfinansowany ze środków EFRR lub środków przedakcesyjnych.

Więcej informacji.  

Współpraca w zakresie innowacji przedmiotem spotkania przedstawicieli partnerskich regionów Wielkopo

W dniu 11 lipca 2007r. w siedzibie przedstawicielstwa Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli partnerzy z regionów Akwitania, Wielkopolska i Emiglia-Romania oraz Cedric Dumas, zastępca Dyrektora sieci ERRIN.

Celem spotkania była prezentacja sieci ERRIN (Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji) oraz omówienie ewentualnej współpracy trzech regionów w ramach tej sieci. Sieć ERRIN powstała w 2001r. i zrzesza 50 regionów z państw członkowskich UE. Służy ona wymianie informacji, poszukiwaniu partnerów do projektów w zakresie badań i innowacji, pomoga w rozwoju projektów przez partnerów w ramach sieci oraz ułatwia współpracę biur regionalnych z instytucjami UE. W jej ramach obecnie funkcjonują grupy robocze dotyczące: biotechnologii, zdrowia, energii,  finansowania innowacji, przestrzeni, transportu oraz ICT.

Ponadto podczas spotkania omówiono inicjatywę wznowienia prac grupy roboczej pn. "Avenue de l'Yser", która miałaby zająć się współpracą Akwitanii, Emiglii-Romanii, Hesji oraz Wielkopolski w zakresie przygotowania projektów do programów wspólnotowych (7 PR, CIP, itp.). W tym celu określony został wstępny harmonogram prac na najbliższe miesiące.Ponadto uzgodnionio opracowanie narzędzi ułatwiających dalszą współpracę, jak wspólny wzór pisma do poszukiwania partnerów, czy mozliwość korzystania z platformy internetowej do wymiany danych i informacji.

Zgłoś swój udział w Dniach Otwartych Europejskich Regionów i Miast 2007

Zgłoś swój udział w Dniach Otwartych Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2007, które będą miały miejsce od 8 do 11 października w Brukseli, aby zapewnić sobie miejsce w trakcie największej z dotychczasowych edycji tej imprezy, której tematem jest CZAS NA REZULTATY – Rola regionów i miast w tworzeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Uruchomiona została rejestracja uczestników piątych corocznych DNI OTWARTYCH, które w tym roku obejmą 212 regionów i miast z 33 krajów, w tym 36 miast lub miast–regionów wraz z 16 stolicami europejskimi. Organizowane przez Komitet Regionów UE oraz Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, DNI OTWARTE gromadzą decydentów z UE, krajowych, lokalnych i regionalnych polityków, ekspertów z dziedziny polityki, a także przedstawicieli biznesu, banków i organizacji społecznych. Oczekuje się, że w wydarzeniu tym, które obejmie 150 seminariów i warsztatów, weźmie udział do 5000 uczestników.

Rejestracja na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/registration.cfm?nmenu=4

Poszukiwany partner z branży budowlanej do współpracy z firmą belgijską

Firma belgijska poszukuje w Polsce partnera do produkcji konstrukcji metalowych do zastosowania w branży budowlanej.

Firma przerabia obecnie 8000 ton stali rocznie. Do gamy produktów należą:

- konstrukcje budynków i hal przemyslowych, magazynowych, chłodni,

- konstrukcje schodów, pomostów ekologicznych, podestów,

- konstrukcje wsporcze do budowy hal sportowych, biurowców.

Firma zajmuje się projektowaniem, produkcja i montażem.

Refrencje: Federal Express, Shell, Samsonite, Willy Naessens, Nike, Proctor&Gamble, Glaverbel, ABX.

We wrześniu przedstawiciele firmy wybierają sie z wizytą do Polski i szukają nowych potencjalnych partnerów do współpracy. Celem jest przede wszystkim przejęcie części produkcji firmy belgijskiej oraz ciągły wzrost sprzedaży i nowych projektów.

Kontakt:

Jowita Sokolowska

International Consultant
ADMB

Sint-Clarastraat 48
8000 Brugge

tel.  +32 50 474 185

fax +32 50 474 479

e-mail Jowita.Sokolowska@ADMB.be

 

Wielkopolska, Hesja i Emilia-Romagna podpisują wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy alkoholowej

Ponad 3 miesiące trwały przygotowania do zajęcia wspólnego stanowiska trzech regionów względem zaproponowanego przez Komisję Europejską dokumentu pn. „Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu”.

Przedstawicielstwa regionów w Brukseli, mające siedzibę w tym samym budynku, współpracują od kilku lat. Tym razem wspólne działanie przybiera charakter lobbingowy. Ma na celu zwrócenie uwagi na pewne zapisy w „strategii alkoholowej”, które mogą powodować naruszenie zasady subsydiarności, będącej jedną z podstawowych zasad gwarantowanych przez traktaty UE. Zasada ta, nazywana też inaczej zasadą pomocniczości mówi, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane wyłącznie te działania, które zapewnią większą skuteczność niż wtedy gdyby były prowadzone w ramach kompetencji rządów poszczególnych państw członkowskich. Subsydiarność wytycza więc ścisłe granice w podziale zadań między organami UE a administracjami rządowymi (również władzami regionalnymi lub lokalnymi), stojąc tym samym na straży samodzielności tych ostatnich. Jest jedną z najpilniej strzeżonych przez państwa członkowskie zasad prowadzenia polityki w Unii.

Regiony Wielkopolska, Hesja i Emilia-Romagna wyrażają w swym wspólnym stanowisku zadowolenie z faktu, iż Komisja Europejska zamierza wspierać kraje członkowskie w wysiłkach skierowanych na zwalczanie skutków szkodliwości nadmiernego spożycia alkoholu. Wszyscy dostrzegamy bowiem destrukcyjny wpływ alkoholu na wiele sfer życia społecznego, jak choćby spożywanie alkoholu przez nieletnich, dużą ilość wypadków drogowych powodowanych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, zaniedbania rodzinne i przemoc względem dzieci czy niekorzystny wpływ alkoholu na wydajność pracy. Jednocześnie jednak regiony pragną podkreślić wagę swoich własnych działań na tym polu. Kraje członkowskie od lat niezależnie przygotowują i wdrażają krajowe strategie przeciwdziałania uzależnieniom, kierując się przy tym własną, kulturową specyfiką spożycia alkoholu oraz lokalnymi zwyczajami konsumpcyjnymi. Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu, na poziomie lokalnym - w regionach i gminach wdrażane są najbardziej efektywne rozwiązania.

W przyjętym stanowisku regiony zwracają uwagę, iż nie jest konieczne wprowadzanie na poziomie europejskim takich regulacji, które zostały już wypracowane w ramach strategii narodowych jak np. ustalanie jednolitego wieku progowego dla sprzedaży alkoholu czy wprowadzanie napisów ostrzegawczych na etykietach butelek. W przygotowaniu stanowiska ze strony polskiej kierowano się również opinią Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowisko to jest także w wielu miejscach zbieżne z opinią wyrażoną przez Komitet Regionów podczas ostatniej Sesji Plenarnej w czerwcu br., w której uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Sprawozdawcą tematu dot. strategii alkoholowej podczas tejże Sesji był Volker Hoff, Minister Minister Spraw Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesja.
Stanowisko w sprawie dyrektywy alkoholowej zostanie przekazane Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego, mającej głosować nad przyjęciem „Strategii” podczas najbliższego posiedzenia w dniach 16/17 lipca br. We wrześniu stanowisko zostanie prawdopodobnie oficjalnie podpisane w Brukseli i przekazane Komisji Europejskiej. Do jego poparcia zaproszone są również inne zainteresowane regiony.
Załączniki:
Wspólne stanowisko regionów Wielkopolska, Hesja i Emilia-Romagna
Opinia Komitetu Regionów
Opinia PARPA

   

Irlandzki inwestor w Wielkopolsce?

Do Wielkopolski przyjadą w przyszłym tygodniu przedstawiciele firmy Greenstar, poszukującej w Polsce możliwości podjęcia inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. 4 czerwca konsultanci Greenstar Arthur Griffin i Ann Kelly odwiedzili polskie biura regionalne w Brukseli chcąc nawiązać kontakt i rozpoznać zainteresowanie strony polskiej ewentualną współpracą. Ich zadaniem był wybór jednego spośród sześciu województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego lub małopolskiego. Ostatecznie, zachęceni ofertą inwestycyjną Wielkopolski, przyjadą tylko do naszego regionu aby rozmawiać z wielkopolskimi samorządami i przedsiębiorstwami oraz odwiedzić składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków.

Firma Greenstar istnieje zaledwie od 5 lat w ramach grupy NTR (National Toll Roads), ale dzięki doskonałemu wykorzystaniu środków z funduszy pomocowych zatrudnia obecnie 1000 osób, a jej roczny obrót wynosi 140 mln euro. Zainteresowana jest współpracą z samorządem regionalnym, ale również mniejszymi samorządami oraz firmami prywatnymi w zakresie gospodarki odpadami, budowy wysypisk, oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, kompostowni. Chce zainwestować w lokalne firmy zarządzające składowiskami śmieci, rozwijać recykling oraz MBT (mechanical biological treatment). Greenstar jest również zainteresowany transferem do Polski wiedzy technicznej i rozwiązań dla sektora gospodarki odpadami. Ostateczny kształt współpracy oraz profilu inwestycji będzie zależał od potrzeb i interesów obu stron.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego czynią ostatnie przygotowania do wizyty, która będzie miała miejsce w dniach 24 i 25 lipca.