Przejdź do treści

Ankieta dla zainteresowanych podmiotów w sprawie Europejskich ekosystemów innowacji (Horyzont Europa)

horizon europe

Ankieta stanowi część szeroko zakrojonych konsultacji przeprowadzonych przez grupę zadaniową ds. ekosystemów innowacji działającej w ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. badań i innowacji. Respondenci mają czas do 31 stycznia 2020 r. na przedstawienie swoich odpowiedzi.

W swoim wniosku dotyczącym kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa", w którym określono priorytety UE i finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027, Komisja Europejska po raz pierwszy włączyła sekcję dotyczącą Europejskich ekosystemów innowacji w ramach III filaru programu "Horyzont Europa", z proponowanym budżetem w wysokości 500 mln EUR.

Konkretnie, propozycja wzywa do "nawiązania kontaktu z regionalnymi i krajowymi podmiotami zajmującymi się innowacją i wspierania realizacji wspólnych transgranicznych programów innowacyjnych przez Państwa Członkowskie i państwa stowarzyszone, począwszy od wzmocnienia umiejętności miękkich na rzecz innowacji, a skończywszy na działaniach w zakresie badań i innowacji, w celu zwiększenia skuteczności europejskiego systemu innowacji". Uzupełni to wsparcie z EFRR dla Ekosystemów Innowacji i partnerstw międzyregionalnych w zakresie tematów inteligentnej specjalizacji".

Celem badania jest zrozumienie wyzwań, potrzeb i priorytetów podmiotów zaangażowanych w innowacje w Europie, aby zebrać informacje na temat tego, w jaki sposób komponent "Horyzont Europa - Europejskie ekosystemy innowacji" może je najlepiej wspierać w ramach mandatu określonego we wniosku Komisji.

Wyniki ankiety zostaną przeanalizowane i podsumowane w sprawozdaniu podsumowującym oraz przedstawione na konferencji w dniu 18 lutego 2020 r. reprezentatywnej grupie podmiotów europejskiego ekosystemu innowacyjnego. Wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu kolejnego programu prac w zakresie ekosystemów innowacyjnych na 2021 r. i pomogą w ustaleniu priorytetów działań, w tym ukierunkowanych kwestii, narzędzi wdrażania, instrumentalnych zainteresowanych stron i oczekiwanych skutków.

Kto jest zaproszony do udziału w tym badaniu?

Zainteresowane strony to podmioty działające w ramach unijnego ekosystemu innowacji: przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, MŚP i korporacje we wszystkich sektorach, organizacje wspierające przedsiębiorstwa (w tym klastry), władze publiczne, uniwersytety i organizacje badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory i akceleratory, przedsiębiorstwa typu venture capital, anioły biznesu i inne rodzaje inwestorów w innowacyjne przedsiębiorstwa itp.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt: Esra.AKSULAR2@ec.europa.eu

-> ANKIETA <-

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej