Zaproszenie do składania wniosków w ramach Bio-based Industries Joint Undertaking

newlogo2Do 4 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w 21 tematach konkursowych w obszarze procesów, produktów, surowców oraz wdrożeń rynkowych wpływających na konkurencyjny przemysł oparty na materiałach pochodzenia biologicznego i zrównoważony rozwój. Budżet konkursu wynosi 135 mln euro.

Czym jest przedsięwzięcie Bio-based Industries Joint Undertaking?Jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora przemysłowego, który reprezentowany jest przez Bio-based Industries Consortium. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, funkcjonującego w zakresie programu finansowania badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Jakie rodzaje projektów można składać w ramach konkursu?

W ramach konkursu wyodrębnione są trzy typy projektów: Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA-FLAGs i DEMOs) oraz Coordination & Support Actions (CSAs)

Kto może wziąć udział w naborze?

Uczestniczyć w naborze konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking mogą zarówno jednostki sektora akademickiego (uczelnie publiczne i prywatne), jak również prywatne lub publiczne organizacje badawcze działające na rzecz prowadzenia badań, organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Europie, MŚP oraz organizacje o charakterze non-profit.

Ważne terminy:

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 września 2019 r. o godz. 17:00. Na przełomie października i listopada ewaluatorzy poddadzą wnioski ocenom, które zostaną przekazane wnioskodawcom w grudniu br.

Tematy konkursowe:

 • Zwiększenie konwersji ligniny w wartościowe związki do zastosowania w określonych sektorach rynku;
 • Wytwarzanie składników do różnych produktów, z uwzględnieniem produkcji żywności i pasz z mikroalg;
 • Waloryzacja zawartości organicznej części stałych odpadów komunalnych poprzez zintegrowaną biorafinerię na poziomie komercyjnym;
 • Wykorzystywanie gatunków drzew lub ich odmian, celem stworzenia łańcuchów opartych na biologii;
 • Zastosowanie kombinacji w technologiach do waloryzacji wszystkich składników biomasy jako surowca;
 • Rozwój innowacyjnych technologii w celu zwiększenia efektywności i trwałości etapów wstępnego przetwarzania w ramach procesu biorafinacji;
 • Stosowanie mikroorganizmów i/lub enzymów w celu rozwiązania kwestii związanych z wycofywaniem tworzyw sztucznych z eksploatacji;
 • Przetwarzanie olejów i tłuszczów roślinnych w bezpieczne produkty o wysokiej wartości dodanej do różnych zastosowań, w tym do celów spożywczych i związanych z higieną;
 • Usprawnienie procesu biorafinacji poprzez zwiększenie wydajności przetwarzania oraz powstawania nowych produktów końcowych;
 • Stworzenie modelu struktury strumieni pozostałości pochodzenia biologicznego i ich ewolucji celem optymalizacji zarządzania nimi oraz ich przetwarzania;
 • Produkcja składników funkcjonalnych pochodzenia biologicznego oraz dodatków dla rynków wyższego szczebla;
 • Demonstrowanie pestycydów pochodzenia biologicznego i/lub środków stymulujących celem trwałego zwiększenia wydajności rolnictwa;
 • Opracowanie skutecznych i opartych na biologii alternatyw dla szkodliwych produktów lub procesów, celem ochrony oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia;
 • Rozwój zaawansowanych materiałów pochodzenia biologicznego do różnych wymagających celów użytkowych;
 • Stworzenie włókien pochodzenia biologicznego i/lub funkcjonalnych cząsteczek celem poprawy właściwości użytkowych wyrobów włókienniczych;
 • Rozwój zrównoważonych materiałów pochodzenia biologicznego dla produktów konsumenckich o dużej objętości;
 • Wspieranie właścicieli marek w przechodzeniu na produkty pochodzenia biologicznego;
 • Kształtowanie biogospodarki za pośrednictwem podejścia partycypacyjnego;
 • Ustanawianie metod i środków komunikacji w zakresie stosowania zasad bilansu masowego celem przyporządkowania biomasowego materiału wsadowego do produktów;
 • Wzmocnienie pozycji klastrów małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Rozwój obróbki powierzchniowej lub masowej celem uzyskania lepszych jakościowo materiałów drewnopochodnych.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://bit.ly/2FVrhPd

Kontakt: W przypadku zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie Komisji Europejskiej i Bio-based Industries Joint Undertaking.