Europejski Fundusz Społeczny: zwalczanie ubóstwa i bezrobocia

euEFS odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu ubóstwa i bezrobocia w Europie. Posłowie do PE chcą rozszerzyć jego zadania, aby można było pomóc większej liczbie ludzi. Dowiedz się, w jaki sposób.

VIDEO

Parlament Europejski, głosując za sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), przyjął stanowisko do negocjowania zaktualizowanych zasad zwalczania bezrobocia i wysokich wskaźników ubóstwa w UE.

W sprawozdaniu, przegłosowanym na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 stycznia, proponuje się zwiększenie finansowania ESF+ w budżecie długoterminowym UE na lata 2021–2027 i skupienie się przede wszystkim na bezrobociu młodzieży i dzieciach.

Wiele osób w UE niepokoi się bezrobociem i ubóstwem. Z tego właśnie powodu Parlament chce, aby UE rozszerzyła swoją politykę społeczną, i wspiera plany stworzenia udoskonalonej wersji funduszu znanej jako Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

Nowa wersja Funduszu mogłaby więc pomóc stworzyć pełne zatrudnienie, polepszyć jakość pracy, zwiększyć wydajność, ułatwić ludziom znajdowanie pracy w innej części UE, poprawić edukację i szkolenia, a także propagować włączenie społeczne i zdrowie.

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny?


  • To najstarszy unijny instrument finansowy przeznaczony do inwestowania w ludzi, zwiększania możliwości zatrudnienia dla pracowników i podnoszenia poziomu ich życia.
  • Środki finansowe są dzielone między unijne kraje i regiony, a służą finansowaniu programów operacyjnych i projektów związanych z zatrudnieniem, poczynając od wspierania tworzenia miejsc pracy, a kończąc na rozwiązywaniu kwestii luk edukacyjnych, ubóstwa i włączenia społecznego.
  • Beneficjentami są zazwyczaj osoby prywatne, ale finansowanie można też wykorzystać do wspomagania przedsiębiorstw i organizacji.

Większa elastyczność, prostota i skuteczność


Zaktualizowany Europejski Fundusz Społeczny Plus połączy w sobie pewne istniejące fundusze i programy, gromadząc ich zasoby:

Pozwoli to na bardziej zintegrowane i ukierunkowane wsparcie. Przykładowo, ludzie dotknięci ubóstwem korzystaliby z lepszego połączenia pomocy materialnej i kompleksowego wsparcia społecznego. Takie bardziej elastyczne i prostsze zasady umożliwiłyby poszczególnym osobom i organizacjom korzystanie z finansowania przez fundusz.

Młodzież i dzieci – kluczowe priorytety

ESF+ będzie inwestował w trzy główne obszary: edukacja, szkolenia i kształcenie przez całe życie; skuteczność rynków pracy oraz równy dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia; włączenie społeczne, zdrowie i zwalczanie ubóstwa.

Posłowie do PE chcą dopilnować, aby ESF+ nadal wspierał zatrudnienie ludzi młodych, ze szczególnym nakierowaniem na młodych ludzi pozostających bez pracy i długotrwale bezrobotnych, a także stworzyć lepsze warunki wdrażania europejskiej gwarancji dla dzieci, aby przyczynić się do powstania równych możliwości dla dzieci i ich dostępu do bezpłatnej edukacji.

Wsparcie dla zdrowia i innowacji społecznych


ESF+ wspomagałby również inicjatywy umożliwiające ludziom znajdowanie lepszego zatrudnienia lub pracy w innym regionie lub kraju UE.

ESF+ pomógłby w cyfrowym przekształceniu usług opiekuńczo-zdrowotnych, a także w inwestowaniu we wczesne diagnozowanie i badania przesiewowe, a także zacieśnił współpracę krajów UE, np. w dziedzinie rzadkich i złożonych chorób.

Dalsze działania

Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, Parlament będzie musiał wynegocjować je z Radą i z Komisją Europejską.

Dowiedz się więcej o polityce społecznej

Więcej informacji

Autor: Parlament Europejski