Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Polityka spójności z zaangażowaniem obywateli

p040683 499879Włączenie obywateli UE w realizację projektów związanych z polityką spójności przewidują dwa programy pilotażowe uruchomione właśnie przez Komisję Europejską. Pierwszy zakłada podniesie poziomu praktycznej wiedzy osób pracujących w instytucjach zarządzających środkami Unii. Drugi pilotaż polegać będzie na wsparciu innowacyjnych pomysłów i inicjatyw promujących zaangażowanie obywateli.

Komisja Europejska postanowiła uruchomić dwa nowe działania pilotażowe, aby włączyć obywateli w proces realizacji projektów na rzecz spójności w terenie. Celem działań jest wsparcie aktywnego udziału obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu, inwestowaniu i monitorowaniu środków unijnych, aby ostatecznie osiągnąć lepsze wyniki. W ramach tych działań pilotażowych instytucje zarządzające funduszami spójności i organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą otrzymywać porady ekspertów i wsparcie, aby zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji projektów na rzecz spójności.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Polityka spójności należy do głównych wyzwań, którym muszą dziś sprostać obywatele europejscy – od zmiany klimatu po innowacje, od włączenia społecznego i umiejętności po rozwój łączności. Dlatego też ważne jest, aby mieli oni większy wpływ na funkcjonowanie tej polityki. Zarówno organy publiczne, jak i organizacje społeczeństwa obywatelskiego skorzystają na rzeczywistym udziale obywateli w kształtowaniu polityki spójności.

 W ramach pierwszego działania pilotażowego instytucje zarządzające środkami UE otrzymają know-how na najwyższym poziomie od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz dostosowaną do potrzeb pomoc w uruchamianiu nowych inicjatyw mających na celu zaangażowanie obywateli i promowanie przejrzystości i rozliczalności. Zaproszenie dla instytucji zarządzających, które chciałyby wziąć udział w tej inicjatywie, jest już otwarte, a szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

W ramach drugiego działania pilotażowego Komisja przeznaczy 250 tys. euro na finansowanie działań oddolnych, aby wspierać innowacyjne pomysły i inicjatywy promujące zaangażowanie obywateli, proponowane w szczególności przez mniejsze i lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Celem działania będzie przetestowanie nowych podejść w zakresie zaangażowania obywateli oraz pobudzanie, promowanie i wspieranie zaangażowania obywateli w politykę spójności, aby skuteczniej wdrażać projekty oraz wywołać wśród obywateli większe poczucie odpowiedzialności za ich wyniki. Zaproszenie do przedkładania pomysłów skierowane do organizacji zostanie otwarte w najbliższych tygodniach. W zaproszeniu uwzględnione zostaną informacje zwrotne pochodzące od organizacji biorących udział w konferencji, dotyczące ich potrzeby odgrywania aktywnej roli we współtworzeniu polityki, udziale w niej i monitorowaniu.

Co dalej?

Oba działania będą realizowane przez 12 miesięcy, a ich wyniki zostaną rozpowszechnione w formie sprawozdania i vademecum na temat doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji różnych projektów, jak również wskazówek, w jaki sposób bardziej zaangażować obywateli w politykę spójności. Celem jest promowanie podobnych inicjatyw w programach polityki spójności w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027.

Kontekst

Polityka spójności, na którą przeznaczana jest łączna kwota ponad 350 mld euro, jest główną polityką inwestycyjną UE i jednym z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności. Stabilne instytucje i sprawność administracyjna mają kluczowe znaczenie dla powodzenia tych inwestycji. Obywatele mają do odegrania ważną rolę, jeżeli chodzi o sprawienie, aby organy publiczne były bardziej przejrzyste i rozliczalne, a inwestycje publiczne – bardziej wydajne i skuteczne.

W związku z powyższym Komisja Europejska organizuje 6 lutego 2020 r. w Brukseli konferencję na wysokim szczeblu na temat zaangażowania obywateli na rzecz dobrego zarządzania w polityce spójności. Celem tej konferencji jest zbadanie, które inicjatywy w ramach polityki spójności skutecznie wzmocniły zaangażowanie obywateli, oraz czerpanie inspiracji z przykładów udziału obywateli w innych działaniach. Otwarta i przejrzysta debata ze wszystkimi zaangażowanymi stronami umożliwi uwzględnienie perspektywy użytkownika, jeżeli chodzi o dostosowanie polityki spójności do potrzeb obywateli. Konferencja odbędzie się pod patronatem politycznym i z udziałem komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry.

Dalsze informacje

Konferencja na wysokim szczeblu „Zaangażowanie obywateli na rzecz dobrego zarządzania w polityce spójności"