Program Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie...

więcej
Program Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków

Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

Komisja Europejska potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, w których próbował zniekształcić historię II wojny światowej oraz przedstawić Polskę jako...

więcej
Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

To część szerszego planu tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań mających przestawić unijną gospodarkę na neutralność klimatyczną do 2050 r.,...

więcej
KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Aktualności

Finansowanie dla projektów dot. integracji migrantów

hands

Komisja Europejska zapewnia możliwości finansowania projektów dot. integracji imigrantów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z puli projektów finansowanych i wybieranych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

W tym roku poszukiwana jest współpraca partnerów z 2-3 krajów w celu przeprowadzenia projektów, w których występuje się do Komisji Europejskiej o współfinansowanie kwoty rzędu 300.000 - 1 000 000 EUR.

 KTO? Składać wnioski jako główni wnioskodawcy mogą:

  • organy publiczne,
  • podmioty prywatne (organizacje) o charakterze non-profit,
  • organizacje międzynarodowe.

Składać wnioski jako współzgłaszający mogą:

  • organy publiczne,
  • podmioty prywatne (organizacje) o charakterze non-profit,
  • podmioty prywatne uzyskujące przychody,
  • organizacje międzynarodowe (również spoza UE).

Z wyjątkiem organizacji międzynarodowych, wnioskodawcy i współzgłaszający muszą mieć siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii (w przypadku tematu 1, dopuszczone są podmioty ze Szwajcarii i Kanady, wyłącznie jako partnerzy)

JAK? Aby kwalifikować się do otrzymania pomocy, wnioski:

a) muszą być transgraniczne, tzn. obejmować co najmniej dwa (dla tematu 1) lub trzy (dla tematu 2 i 3) kwalifikujące się podmioty mające siedzibę w dwóch lub trzech różnych państwach członkowskich uczestniczących w programie FAMI
b) okres realizacji wynosi maksymalnie 36 miesięcy w przypadku tematu 1 i 24 miesiące w przypadku tematów 2 i 3

Partnerów można odnaleźć poprzez portal Komisji Europejskiej - Funding & tender opportunities (tutaj).

KIEDY? Termin składania wniosków mija w styczniu 2020 r.

NA JAKI TEMAT? Wśród tematów znalazły się:

1. Wspieranie integracji osób potrzebujących ochrony poprzez prywatne systemy patronackie

Komisja Europejska proponuje zapewnienie środków finansowych na wspieranie integracji osób potrzebujących ochrony poprzez prywatne programy udzielania patronatu (sponsoringu). Prywatne programy sponsorowania mają jedną wspólną cechę: wiążą się one z przekazaniem odpowiedzialności przez agencje rządowe podmiotom prywatnym za niektóre elementy procesu rozpoznawania tożsamości, przygotowania do wyjazdu, przyjmowania lub integracji przyjezdnych. Przy silnym zaangażowaniu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych programy te pozwalają na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla integracji przyjezdnych w społeczeństwie.

Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes – więcej informacji tutaj

2. Integracja społeczna nowoprzybyłych poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych, w tym doradztwo i wolontariat

Po przyjeździe i na bardzo wczesnym etapie pobytu przyjezdni często napotykają trudności w orientacji społecznej, tzn. w dostosowaniu się do nowego środowiska lokalnego, społecznego i administracyjnego, budowaniu relacji, jak również w kontaktach z władzami i służbami publicznymi. Trudności te utrudniają integrację. Zaangażowanie społeczności lokalnej może ułatwić przezwyciężenie tych trudności poprzez zapewnienie wsparcia przyjezdnym w takich dziedzinach, jak znajomość nowego środowiska lokalnego, zwyczaje i obyczaje społeczne, podstawowe umiejętności językowe, radzenie sobie z procedurami administracyjnymi w dziedzinie zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji itp.

Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities – więcej informacji tutaj

3. Integracja społeczna i gospodarcza nowoprzybyłych kobiet

Wśród przyjezdnych migrantów kobiety znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z mężczyznami i kobietami urodzonymi w danym kraju. W szczególności różnice polegają na niższym odsetku zatrudnienia, wyższym ryzyku popadnięcia w ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz na większym prawdopodobieństwu wykonywania prac wymagających niższych kwalifikacji. Skuteczna integracja kobiet w społeczeństwie, w szczególności zdolność do współdziałania i czucia się swobodnie w nowym środowisku, może przyczynić się do poprawy spójności społecznej i ułatwić integrację przyjezdnych kobiet na rynku pracy.

Social and economic integration of migrant women – więcej informacji tutaj

Szczegóły dotyczące aplikowania i kwalifikacji można odnaleźć w tym dokumencie (pdf).

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych