Program Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie...

więcej
Program Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków

Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

Komisja Europejska potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, w których próbował zniekształcić historię II wojny światowej oraz przedstawić Polskę jako...

więcej
Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

To część szerszego planu tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań mających przestawić unijną gospodarkę na neutralność klimatyczną do 2050 r.,...

więcej
KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Aktualności

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie najnowocześniejszych technologii

Przemysl40Celem konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Dzięki realizacji konkursu wypracowane zostaną dobre praktyki oraz standardy świadczonych przez DIH-y usług niefinansowego wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, realizowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Konkurs jest częścią Programu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Przewidywany budżet konkursu to 30 mln zł.

Program Cyfrowa Europa na rzecz Hubów Innowacji Cyfrowych

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła założenia programu Cyfrowa Europa (nowy program, który ma być komplementarny do programu Horyzont 2020), na perspektywę finansową na lata 2021-2027. Program ma się skoncentrować się na kilku priorytetach:

  • budowie i wzmocnieniu zdolności UE w zakresie obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych (High Performance Computing);
  • badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence);
  • wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa ze względu na jego znaczenie dla europejskiej demokracji oraz unijnej gospodarki;
  • rozwijaniu kompetencji cyfrowych, tak aby wiedza i umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych technologii cyfrowych stawały się coraz bardziej powszechne;
  • wdrażaniu interoperacyjnych rozwiązań w obszarach interesu publicznego oraz ułatwienie przedsiębiorcom, a zwłaszcza małym i średnim, dostępu do technologii cyfrowych i specjalistycznej wiedzy.

Zamierzeniem programu Cyfrowa Europa jest zapewnienie Hubom Innowacji Cyfrowych dostępu do wiedzy technologicznej i zaplecza doświadczalnego, umożliwiającego lepszą ocenę zasadności projektów z zakresu transformacji cyfrowej. Usługi w zakresie testów i doświadczeń świadczone przez centra innowacji cyfrowych będą mogły obejmować także inne technologie prorozwojowe przyczyniające się do wdrożenia nowych rozwiązań. Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych ma objąć możliwie najszerszy obszar Starego Kontynentu. Dotacje na ich rozwój będą przyznawane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Kto może otrzymać dofinansowanie z MPiT

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz podmioty not-for-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności.

Aplikacje można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r., do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w dziale Programy i projekty – Przemysl 4.0.

Autor: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE