Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Bio-based Industries Joint Undertaking

newlogo2Do 4 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w 21 tematach konkursowych w obszarze procesów, produktów, surowców oraz wdrożeń rynkowych wpływających na konkurencyjny przemysł oparty na materiałach pochodzenia biologicznego i zrównoważony rozwój. Budżet konkursu wynosi 135 mln euro.

Czym jest przedsięwzięcie Bio-based Industries Joint Undertaking?Jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora przemysłowego, który reprezentowany jest przez Bio-based Industries Consortium. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, funkcjonującego w zakresie programu finansowania badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Jakie rodzaje projektów można składać w ramach konkursu?

W ramach konkursu wyodrębnione są trzy typy projektów: Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA-FLAGs i DEMOs) oraz Coordination & Support Actions (CSAs)

Kto może wziąć udział w naborze?

Uczestniczyć w naborze konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking mogą zarówno jednostki sektora akademickiego (uczelnie publiczne i prywatne), jak również prywatne lub publiczne organizacje badawcze działające na rzecz prowadzenia badań, organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Europie, MŚP oraz organizacje o charakterze non-profit.

Ważne terminy:

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 września 2019 r. o godz. 17:00. Na przełomie października i listopada ewaluatorzy poddadzą wnioski ocenom, które zostaną przekazane wnioskodawcom w grudniu br.

Tematy konkursowe:

 • Zwiększenie konwersji ligniny w wartościowe związki do zastosowania w określonych sektorach rynku;
 • Wytwarzanie składników do różnych produktów, z uwzględnieniem produkcji żywności i pasz z mikroalg;
 • Waloryzacja zawartości organicznej części stałych odpadów komunalnych poprzez zintegrowaną biorafinerię na poziomie komercyjnym;
 • Wykorzystywanie gatunków drzew lub ich odmian, celem stworzenia łańcuchów opartych na biologii;
 • Zastosowanie kombinacji w technologiach do waloryzacji wszystkich składników biomasy jako surowca;
 • Rozwój innowacyjnych technologii w celu zwiększenia efektywności i trwałości etapów wstępnego przetwarzania w ramach procesu biorafinacji;
 • Stosowanie mikroorganizmów i/lub enzymów w celu rozwiązania kwestii związanych z wycofywaniem tworzyw sztucznych z eksploatacji;
 • Przetwarzanie olejów i tłuszczów roślinnych w bezpieczne produkty o wysokiej wartości dodanej do różnych zastosowań, w tym do celów spożywczych i związanych z higieną;
 • Usprawnienie procesu biorafinacji poprzez zwiększenie wydajności przetwarzania oraz powstawania nowych produktów końcowych;
 • Stworzenie modelu struktury strumieni pozostałości pochodzenia biologicznego i ich ewolucji celem optymalizacji zarządzania nimi oraz ich przetwarzania;
 • Produkcja składników funkcjonalnych pochodzenia biologicznego oraz dodatków dla rynków wyższego szczebla;
 • Demonstrowanie pestycydów pochodzenia biologicznego i/lub środków stymulujących celem trwałego zwiększenia wydajności rolnictwa;
 • Opracowanie skutecznych i opartych na biologii alternatyw dla szkodliwych produktów lub procesów, celem ochrony oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia;
 • Rozwój zaawansowanych materiałów pochodzenia biologicznego do różnych wymagających celów użytkowych;
 • Stworzenie włókien pochodzenia biologicznego i/lub funkcjonalnych cząsteczek celem poprawy właściwości użytkowych wyrobów włókienniczych;
 • Rozwój zrównoważonych materiałów pochodzenia biologicznego dla produktów konsumenckich o dużej objętości;
 • Wspieranie właścicieli marek w przechodzeniu na produkty pochodzenia biologicznego;
 • Kształtowanie biogospodarki za pośrednictwem podejścia partycypacyjnego;
 • Ustanawianie metod i środków komunikacji w zakresie stosowania zasad bilansu masowego celem przyporządkowania biomasowego materiału wsadowego do produktów;
 • Wzmocnienie pozycji klastrów małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Rozwój obróbki powierzchniowej lub masowej celem uzyskania lepszych jakościowo materiałów drewnopochodnych.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://bit.ly/2FVrhPd

Kontakt: W przypadku zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie Komisji Europejskiej i Bio-based Industries Joint Undertaking.