mt_ignore

Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Prezentujemy pierwsze prognozy podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim. Najwięcej miejsc, tak samo jak obecnie, mają uzyskać Europejska Partia Ludowa...

więcej
Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Dokumenty ważne w całej UE

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane...

więcej
Dokumenty ważne w całej UE

Artyści pod ochroną UE

Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie praw autorskich na rynku cyfrowym UE Platformy internetowe powinny płacić za wykorzystywanie pracy artystów i...

więcej
Artyści pod ochroną UE

Aktualności

Oferta pracy w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

thumbnail large

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli poszukuje kandydata na umowę na roczne zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania:

• Wykształcenie: wyższe magisterskie
preferowane kierunki: politologia, ekonomia, prawo, europeistyka, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo
• obywatelstwo polskie
• znajomość specyfiki, potencjału oraz potrzeb Województwa Wielkopolskiego
• znajomość problematyki Unii Europejskiej oraz polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio wpływają na samorządy
• znajomość struktury i zakresu działania instytucji i organów doradczych UE
• umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów, w tym: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
• umiejętność tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski i vice versa
• biegła obsługa komputera - pakietu aplikacji biurowych MS Office oraz urządzeń biurowych

Dodatkowe:

• znajomość dodatkowych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego lub/i francuskiego
• doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym lub/i administracji publicznej

Zakres obowiązków podinspektora ds. informacji europejskiej:

• monitorowanie polityk, programów, funduszy i inicjatyw Unii Europejskiej oraz udział w wydarzeniach związanych z tą tematyką,
• stały kontakt z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej oraz placówek dyplomatycznych RP,
• stały kontakt z podmiotami Województwa Wielkopolskiego w zakresie przekazywania informacji oraz ich reprezentowania na forum Unii Europejskiej,
• podejmowanie działań na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez kontakty z przedstawicielami regionów w Brukseli – zwłaszcza z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
• redagowanie różnego rodzaju tekstów, w tym artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism oraz zarządzanie profilami Biura w mediach społecznościowych,
• wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski i vice versa oraz z innych zadeklarowanych przez kandydata języków,
• uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez Biuro,
• wykonywanie czynności administracyjno-kancelaryjnych związanych z działaniem Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo, pakiet socjalny,
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:

• CV w języku polskim i list motywacyjny w języku polskim i angielskim
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz dane kontaktowe osób, które mogą poświadczyć ustnie referencje kandydata
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
• własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, rue Montoyer 21, 1000 Bruksela/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”

Aplikacje należy składać w terminie do 7 września 2018 r. na adres mailowy brussels.office@wielkopolska.eu lub pocztą na adres rue Montoyer 21, 1000 Bruksela. Planowane rozpoczęcie pracy to koniec września lub początek października br.