mt_ignore

Twój sukces może zainspirować innych!

Trwa kolejna edycja konkursu EDUinspirator, w którym możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2018. Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych...

więcej
Twój sukces może zainspirować innych!

Schody do doskonałości

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają...

więcej
Schody do doskonałości

Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

Prawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski...

więcej
Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

Aktualności

Komisja Europejska przedstawia plany inwestycji w superkomputery

775815575 Supercomputer 6Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.

Superkomputery są potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. Dzisiejszy krok ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i niezależności UE w gospodarce opartej na danych. Europejscy naukowcy i przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu przetwarzają obecnie dane poza UE, ponieważ dostępne w UE tempo dokonywania obliczeń jest zbyt małe dla ich potrzeb. Ten brak niezależności stanowi zagrożenie dla prywatności, ochrony danych, tajemnicy handlowej oraz własności danych, w szczególności w przypadku zastosowań wymagających szczególnej ochrony.

Nowa struktura prawna i finansowa – Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – ma za zadanie pozyskać, zbudować i uruchomić na terytorium Europy światowej klasy infrastrukturę wysokowydajnych systemów obliczeniowych (ang. High-Performance Computing, HPC). Przedsięwzięcie to zapewni również wsparcie dla programu w zakresie badań naukowych i innowacji w celu opracowania technologii i urządzeń (sprzętu), a także aplikacji (oprogramowania), z których korzystano by na tych superkomputerach. Przewidziany w obecnych wieloletnich ramach finansowych wkład UE w EuroHPC wyniesie około 486 milionów euro, kwotę w podobnej wysokości wyłożą na ten cel państwa członkowskie i państwa stowarzyszone. Ogółem do 2020 r. na inwestycje przeznaczony zostanie około 1 mld euro ze środków publicznych, a uczestnicy tej inicjatywy z sektora prywatnego wesprą ją wkładami niepieniężnymi.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji i komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Superkomputery są siłą napędową gospodarki cyfrowej. Na tym polu trwa zaciekły wyścig, a UE pozostaje obecnie w tyle: w pierwszej dziesiątce superkomputerów na świecie nie ma ani jednego superkomputera z Europy. Poprzez inicjatywę EuroHPC chcemy do 2020 r. dostarczyć europejskim naukowcom i przedsiębiorstwom superkomputer o wydajności światowej klasy – aby umożliwić rozwój takich technologii jak sztuczna inteligencja i tworzenie przyszłych aplikacji powszechnego użytku w dziedzinach takich jak zdrowie, bezpieczeństwo czy inżynieria.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: Superkomputery mają już teraz elementarne znaczenie w czynieniu znacznych postępów i wprowadzaniu innowacji w wielu obszarach mających bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli Europy. Mogą nam pomóc w tworzeniu medycyny spersonalizowanej, oszczędzaniu energii i skuteczniejszej walce ze zmianami klimatu. Ulepszona europejska infrastruktura superkomputerów niesie ze sobą ogromny potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy i stanowi kluczowy czynnik w procesie cyfryzacji przemysłu oraz zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Korzyści z wykorzystania superkomputerów

Wysokowydajne systemy obliczeniowe odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu poważnych wyzwań naukowych i społecznych, takich jak wczesne wykrywanie i leczenie chorób lub opracowywanie nowych terapii w oparciu o medycynę spersonalizowaną i precyzyjną, a także w reagowaniu na te wyzwania. Systemy takie są również wykorzystywane do zapobiegania klęskom żywiołowym na dużą skalę i do zarządzania działaniami w przypadku ich wystąpienia, w szczególności do prognozowania tras przejścia huraganów lub do symulacji trzęsień ziemi.

Infrastruktura EuroHPC zapewni europejskiemu przemysłowi, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), lepszy dostęp do superkomputerów w celu opracowywania innowacyjnych produktów. Korzystanie z wysokowydajnych systemów obliczeniowych ma coraz większy wpływ na gałęzie przemysłu i przedsiębiorstwa, umożliwiając znaczne ograniczenie cyklu produkcji i projektowania produktu, przyspieszenie projektowania nowych materiałów, zmniejszenie kosztów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz skrócenie i optymalizację procesów decyzyjnych. Na przykład cykl produkcji samochodów można dzięki superkomputerom skrócić z 60 do 24 miesięcy.

Wysokowydajne systemy obliczeniowe mają również zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej, na przykład przy opracowywaniu zaawansowanych technologii szyfrowania, identyfikowaniu źródła cyberataków i reagowaniu na nie, skutecznym stosowaniu metod kryminalistyki lub też w symulacjach z dziedziny energii jądrowej.

Infrastruktura dostosowana do badań naukowych i innowacji

Przedstawiona dziś inicjatywa umożliwi połączenie środków finansowych w celu stworzenia pierwszorzędnej europejskiej infrastruktury superkomputerów i dużych zbiorów danych. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC służy pozyskaniu systemów o wydajności przed-eksaskalowej (stu milionów miliardów czyli 1017 obliczeń na sekundę) oraz wsparciu prac nad stworzeniem systemów o wydajności eksaskalowej (miliarda miliardów czyli 1018 obliczeń na sekundę) przy wykorzystaniu technologii unijnej, do roku 2022 lub 2023.

Działania wspólnego przedsięwzięcia polegać będą na:

  • nabyciu i eksploatacji dwóch światowej klasy superkomputerów przedeksaskalowych i co najmniej dwóch superkomputerów średniej klasy (zdolnych do wykonywania około 1016 obliczeń na sekundę), a także, począwszy od 2020 r., zapewnieniu dostępu do tych komputerów szerokiemu gronu użytkowników prywatnych i publicznych oraz zarządzaniu tym dostępem.
  • realizacji programu badań i innowacji w zakresie HPC: w celu wsparcia rozwoju technologii wysokowydajnych systemów obliczeniowych w Europie, w tym pierwszej generacji europejskiej technologii energooszczędnych mikroprocesorów, oraz wniesienia wkładu w projektowanie europejskich komputerów eksaskalowych, jak również w celu opracowania aplikacji, rozwijania umiejętności i szerszego wykorzystania wysokowydajnych systemów obliczeniowych.

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC realizowane będzie w latach 2019–2026. Planowana infrastruktura będzie wspólną własnością członków przedsięwzięcia, to jest początkowo państw, które podpisały deklarację w sprawie EuroHPC (zob. lista poniżej), oraz prywatnych członków z sektora akademickiego i sektora przedsiębiorstw. Będą oni również wspólnie nią zarządzać. Inne strony mogą w każdej chwili przyłączyć się do tej współpracy jako członkowie, pod warunkiem dokonania wkładu finansowego.

Kontekst

Od 2012 r. Komisja jest motorem inicjatyw UE w tej dziedzinie, obejmujących między innymi:

  • Europejską inicjatywę dotyczącą przetwarzania w chmurze, powołaną przez Komisję dnia 19 kwietnia 2016 r. jako część jej strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu. Wezwano w niej do stworzenia przodującego europejskiego ekosystemu dużych zbiorów danych, wspieranego światowej klasy infrastrukturą HPC, danych i sieci;
  • deklarację w sprawie EuroHPC, podpisaną w dniu 23 marca 2017 r. podczas Dnia Technologii Cyfrowych w Rzymie przez siedem państw członkowskich (Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy). Do sygnatariuszy dołączyły w 2017 r.: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia i Szwajcaria. Państwa te zgodziły się stworzyć ogólnoeuropejską zintegrowaną infrastrukturę superkomputerów eksaskalowych. Do podpisania deklaracji w sprawie EuroHPC zachęca się pozostałe państwa członkowskie i państwa stowarzyszone

Dodatkowe informacje:
Pytania i odpowiedzi
Zestawienie informacji z przykładami zastosowania HPC i innymi dokumentami na ten temat

Autor: EURACTIV.pl - Komisja Europejska